Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 152 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.2q във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

 I. Приходи – местни дейности

§2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища,

панаири, тротоари, улични платна и др.“                                                                -37 000лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                         -37 000лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                -37 000лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 540 „Домове за стари хора”

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

Обект „Хладилен шкаф с 2 врати“  2 броя                                                               +6 480лв.

Обект „Универсална зеленчукорезачка“ 1 брой                                                      +1 200лв.

Обект „Картофобелачка“ 1 бр.                                                                                  +2 160лв.

Обект „Миялна машина“ 1 бр.                                                                                   +3 420лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              -13 260лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                  +11 580лв.

Обект „Хладилна витрина“ 1бр.  2 820лв.  Дом „Милосърдие“

Обект „Хладилна витрина“ 2бр.  6 600лв.  Дом „Приста“

Обект „Картофобелачка“ 1 бр.     2 160лв.  Дом „Приста“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              -11 580лв.

Дом „Милосърдие“                       -2 820лв.

Дом „Приста“                                -8 760лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”                                                            0лв.

Обект „Проектиране, СМР на трансформаторен пост 2х400KW

в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/

и кабели средно напрежение към него“                                                                  +20 000лв.

Обект „Обособяване на зони за паркиране успоредно на

ул. „Алеи Възраждане“ – СМР, СН, АН“ /било: 232805лв.; става: 212805лв./  -20 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                           +700 000лв.

Км. Мартен                                      104 000лв.

Км. Николово                                    98 000лв.

Км. Тетово                                         70 000лв.

Км. Червена вода                              56 000лв.

Км. Басарбово                                   56 000лв.

Км. Бъзън                                           46 000лв.

Км. Сандрово                                     46 000лв.

Км. Ново село                                    46 000лв.

Км. Семерджиево                              46 000лв.

Км. Хотанца                                       45 000лв.

Км. Просена                                       40 000лв.

Км. Ястребово                                    27 000лв.

Община Русе                                      20 000лв.   

/за улиците на км. Долно Абланово/

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“   -700 000лв.

Община Русе                                  -700 000лв.

§5100 „Основен ремонт“                                                                                                     0лв.

Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна

 улична мрежа на гр. Русе-район 1 и 2“

/било 3 399 237лв.; става 2 957 660лв./                                                                  -441 577лв.

Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна

 улична мрежа на гр. Русе-район 3, 4 и 5“

/било:3 214 716лв.; става: 2 230 697лв./                                                                 -984 019лв.

 Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна

 улична мрежа на гр. Русе-район 6, 7, 8 и 9“

/било:3 180 940лв.; става:2 671 055лв./                                                                  -509 885лв.

Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с

пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“

/било: 3 330 753лв.; става: 5 266 234лв./                                                            +1 935 481лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства” 

Обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 1бр.                                          -10 000лв.

Обект „Товарен автомобил до 3,5т употребяван“2бр.                                          +12 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     +2000лв. 

Дейност 623 „Чистота“

§1020 „Външни услуги“                                                                                            -30 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                 

Обект „ Закриване и рекултивация на клетка 3 на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – проектиране“ за 50 000лв. /било:50 000лв.; стова:0лв./                                      -50 000лв.

Обект „Технически проект за рекултивация на клетка №2 и клетка №3 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо-Русе“ за 50 000лв. /било:0лв.; става: 50 000лв./                                                                                                                    +50 000лв.

Обект „Система за мониторинг на рекултивирано съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“                                              +30 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +2 000лв. 

Всичко разходи местни дейности:                                                                         +2 000лв.

IV. Корекции в Инвестиционната програма за 2020г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“     
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Обект „Комбиниран багер – товарач, нов за ОП „Комунални дейности“ 1 бр.    152 500    0      47 500      0    -152 500 -47 500
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ Обект „Пътно-маркировъчна машина – нова“ за ОП „Комунални дейности“    0    152 500      0      8 500    +152 500     +8 500
Всичко:                                                                                                                    -39 000

Всичко разходи по бюджета:                                                                                 -37 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)