Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 152

РЕШЕНИЕ № 152
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба №1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна обществено-обслужваща сграда –петно „Чю-9-3” до бл.213 в ж.к.”Чародейка Г –юг”,кв.601 по плана на гр.Русе с разгъната застроена площ 99 кв.м при начална тръжна цена 8 550 лв.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.