Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 153 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:
Предоставя безвъзмездно за управление на Кметство-с. Ястребово, недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в с. Ястребово, Община Русе, представляващ ПИ № 100.208-едноетажна сграда със застроена площ 40 кв.м. /бивша автоспирка/, предмет на АОС № 7673/11.12.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)