Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 153 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-143/20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн. ДВ, бр. 35 от 10.04.2020 г., Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена за декар площ за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2020-2021 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 61,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
  Трайни насажденияГратисен период, годиниПериод на плододаване
годинилв./дка
Лозови насаждения – винени, десертни        3                       4 – 749,00
   8 – 1074,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови        4                       5 – 741,00
  8 – 1061,00
  Ягодоплодни култури2За периода на плододаване от 3- та до 10- та години максимум от сключване на договора за наем56,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.        3За периода на плододаване от 4 – 1037,00

  – За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – с неизтекъл амортизационен срок (в срока за плододаване):

  Трайни насаждения               Период на плододаване
годинилв./дка
 Лозови насаждения – винени, десертни  4 – 749,00
  8 – 1074,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови5 – 741,00
за останалия период на плододаване, до 10- та година61,00
Етеричномаслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.за периода на плододаване, до 10 г. от договора за наем37,00
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – с изтекъл амортизационен срок (след периода на плододаване):
Трайни насажденияЦена лв./дка
1. Лозови насаждения49,00
2. Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)66,00
3. Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка37,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)