Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 153

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии; чл.11, ал.2 и чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем на Политическа партия “Ред, законност и справедливост” част от нежилищен имот общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Фердинанд”№3-А, ет.3, стаи № 5 и №7, съгласно АОС № 225 от 1996 год., с обща площ от 43,40 кв.м. – по 21,70 кв.м. за всяка стая и месечна наемна цена – 30,00лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем за обекта по точка І. с представителите на Политическа партия “Ред законност и справедливост” със срок на договора до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, но не по-късно от 31.12.2013.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)