Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 154 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши: 

  1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 43, ал. 1 т. 1 „Изкуство и култура“, в т. 1.2 „Сценични изкуства“ текстът  „индивидуална награда“ се заменя с текста  „1 индивидуална и 1 колективна награда“.

§ 2. Преходни и заключителни разпоредби

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане с Решение № 154 по Протокол № 6 от 29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)