Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 154 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе; Общинският съвет реши:

Дава съгласие за промяна на предназначението на имот-частна общинска собственост, от „територия за нуждите на горското стопанство“ в „територия предназначена за селското стопанство“, с начин на трайно ползване-„нива“, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, мест. „Гърков дол“, представляващ имот № 000044 с площ 72,496 дка, с начин на трайно ползване-обработваема горска площ, трета категория, при граници: имот № 000818-полски път; имот № 000858-полски път; имот № 000518-пасище, мера; имот № 000857-полски път; предмет на АЧОС № 5218/14.11.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)