Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 154

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС; чл. 57, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1; чл.5, ал. 2 от Наредба №7; чл.31, ал.1, т.1.2 и ал.3; чл. 45 от Наредба №12 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.38, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационен елемент с площ над 3,00 кв.м. за срок от пет години – позиция № 14 от общата схема, намиращ се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с размери 3,30/1,90;
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.1, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг със срок на договора – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)