Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 154

РЕШЕНИЕ № 154
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.54 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Променя наименованието на ОП “КАРЕ” в ОП “Атракции, реклама, туризъм” (АРТ), считано от 01 май 2008 г. с предмет на дейност, както следва:
– подпомагане реализацията на годишните програми за развитие на туризма в общината;
– техническо обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и други културно-атракционни прояви на открито съгласно културния календар на Общината;
– организационно-техническо обезпечаване провеждането на “Тарлата”, коледни и мартенски базари, търговски изложения, коледна украса и др.;
– рекламно-информационна дейност, чрез изработване и поставяне на РИЕ;
– проектиране и производство на рекламни съоръжения и медии за тях за нуждите на община Русе
– стопанисване и отдаване под наем на атракционни съоръжения и обекти;
– посредничество при подготовка на документи за разполагане на съоръжения за реклама и договори за наем на общински площи за рекламни съоръжения, подписвани от Кмета на Общината;
– управление и поддържане на предоставената база и ТИЦ.
2. Приема правилник за организация и управление на ОП “АРТ” (Приложение 1).
3. Утвърждава структура на ОП “АРТ” с обща численост 16 броя и средства за средна брутна заплата 613 лева за 2008 г. (Приложение 2).
4. Утвърждава план-сметка за дейността на ОП “АРТ” за 2008 г. (Приложение 3).
5. Предоставя допълнително за управление Туристически информационен център на ул.“Райко Даскалов” №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)
ПРАВИЛНИК
за дейността на общинско предприятие
“Атракции, реклама, туризъм” /АРТ/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ С настоящия Правилник се урежда дейността и управлението на Общинско предприятие “Атракции, реклама, туризъм” – Русе в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба № 1 на Общински съвет – Русе.
/2/ Общинско предприятие “Атракции, реклама, туризъм”, по смисъла на ЗОС и този Правилник е специализирано звено на Общината за управление на рекламната дейност на територията на Общината, извършване на рекламни услуги и управление на материалната база.
Чл. 2. /1/ Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на ОбС – Русе.
/2/ Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.3. Предметът на дейност на Общинското предприятие “Атракции, реклама и туризъм” включва:
– подпомагане реализацията на годишните програми за развитие на туризма в общината;
– техническо обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и други културно-атракционни прояви на открито съгласно културния календар на Общината;
– организационно-техническо обезпечаване провеждането на “Тарлата”, коледни и мартенски базари, търговски изложения, коледна украса и др.;
– рекламно-информационна дейност, чрез изработване и поставяне на РИЕ;
– проектиране и производство на рекламни съоръжения и медии за тях за нуждите на община Русе
– стопанисване и отдаване под наем на атракционни съоръжения и обекти;
– посредничество при подготовка на документи за разполагане на съоръжения за реклама и договори за наем на общински площи за рекламни съоръжения, подписвани от Кмета на Общината;
– управление и поддържане на предоставената база и ТИЦ.
Чл. 4. Общинското предприятие може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието е съгласно Приложение № 3, което е неотменна част от настоящият Правилник и се утвърждава от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от Кмета на Общината.
Чл. 6. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.
Чл.7. Кметът на Общината назначава директора на Общинското предприятие и сключва с него договор, съгласно Кодекса на труда, по реда определен от Общинския съвет.
Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съгласно утвърдения предмет на дейност и действащото законодателство.
Чл. 9. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието и урежда трудовите отношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 10. При осъществяване на дейността на Общинското предприятие директорът:
1. Управлява предоставеното общинско имущество с грижата на добър стопанин.
2. Осигурява поддръжка и ремонт на материалната база с грижата на добър стопанин.
3. Прави предложения пред Кмета на Общината за сключване на договори за отдаване под наем на общински площи за разполагане на рекламни съоръжения; за промени в Наредби на ОбС – Русе, свързани с предмета на дейност на предприятието.
4. Сключва граждански договори за дейности по поддръжка на предоставеното имущество и дейността по организация на мероприятията.
5. Изготвя Правилник за вътрешния ред и вътрешната организация на работната заплата и го представя на Кмета на Общината за утвърждаване.
6. Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представлява пред контролните органи.
7. Носи отговорност за събиране на вземанията на предприятието.
Чл.11. При осъществяване предмета на дейност, директорът съгласува действията си с Кмета или съответния ресорен зам.-кмет.

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 12. /1/. Общинското предприятие е финансово подчинено на Общината. Приходите от дейността му постъпват по сметка и се вписват в приход на общинския бюджет, ако няма друго решение на Общинския съвет.
/2/. Заплащането по чл. 10 т.3 се извършва в съответствие с утвърдените базисни цени в Наредба № 2 на Общински съвет – Русе. Приходите постъпват по сметка на Общинското предприятие “Атракции, реклама, туризъм”.
Чл. 13. Общинският съвет ежегодно утвърждава бюджет на общинското предприятие.
Чл. 14. ОП “Атракции, реклама, туризъм” – Русе е бюджетно звено – второстепенен разпоредител с бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.
Чл. 15. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция “Финансово – стопански дейности”.
Чл. 16. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП “Атракции, реклама, туризъм” се осъществява от Кмета на Общината или определен от него зам.-кмет.
Чл. 17. ОП “Атракции, реклама, туризъм” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети и оборотни ведомости, които се представят на главния счетоводител на Община Русе.
Чл. 18. Директорът и главният счетоводител носят солидарна отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. /1/ Настоящият Правилник се приема на основание чл. 52 и чл. 54 от Закона за общинската собственост.
/2/ За неуредените в този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство и решенията на Общински съвет – Русе.
Чл.20. Утвърдената структура и числения състав, съгласно Приложение 2 са неразделна част от настоящия правилник.
Чл.21. Правилникът влиза в сила с влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, с което е приет.

Настоящият Правилник е приет с Решение № 154, по Протокол № 10/17.04.2008 г. на Общински съвет – Русе.