Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 155 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и на 62, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министерство на здравеопазването и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и заявление с вх. №УТ-31-4/16.01.2024 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в
кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г – Север“, гр. Русе както следва:

  • ИПР от УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, като се образува нов УПИ XV-485 „За гробищен парк“ по имотните граници на проектен идентификатор 63427.6.485 и при спазване на одобрената улична регулация към ул. „Зорница“ и ул. „Филип Станиславов“;
  • Определя устройствена зона „Терени за гробищни паркове /Тгп/, съответстваща на ОУПО – Русе;
  • ИПЗ за цялостно устройство на гробищния парк с ограничителни линии, разположени на по 10м от улично-регулационните линии и към съседните урегулирани имоти и съобразено със сервитутите на съществуващата техническа инфраструктура – въздушен ел. провод 20Кv, въздушна мрежа НН за захранване на параклиса и подземен съотбщителен кабел, разположен в западната част на УПИ.
  • Схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за задоволяване на потребностите на ГП „Чародейка“;
  • Схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за Озеленяване, Ел. Схема и ВиК схема, като неразделна част от ПУП.

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)