Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 155 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от обекти общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ул. „П. Д. Петков“ и ул. „ Асен Златаров“, с площ от 2,25 кв. м. – т. 638 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 44,00 лв. (четиридесет и четири лева) без включен ДДС.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за магазин, в гр. Русе, ж. к. „Здравец–изток“, пред блок „Чавдар войвода“, с площ от 6,50 кв. м. – т. 83 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 56,20 лв. (петдесет и шест лева и двадесет стотинки) без включен ДДС.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на пакетирани хранителни и книжарски стоки в гр. Русе, кв. „Средна кула“ – център, с площ от 4,00 кв. м., елемент на утвърдена от Главения архитект на Община Русе подробна схема от 21.12.2015 г., и начална тръжна месечна наемна цена – 33,00 лв. ( тридесет и три лева) без включен ДДС.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за вестници и списания, в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, пред блок „Афродита“, с площ от 2,25 кв. м. – т. 4007 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 44,00 лв. ( четиридесет и четири лева) без включен ДДС.
5. Преместваем обект общинска собственост – павилион № 1 за продажба на цветя, с площ от 4,00 кв. м., монтиран върху част от терен обособен като паркинг, на входа на Гробищен парк „Басарбово“, гр. Русе, представляващ част от поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.279.33, публична общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Арнауд дере“, описан в АПОС № 4533 от 12.12.2005 г. и начална тръжна месечна наемна цена – 16,00 лв. (шестнадесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)