Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 155 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

         1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, представлявано от Валерия Калчева–  главен директор на главна дирекция на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството по околната  среда и водите, в качеството й на ръководител на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, оправомощена със Заповед №РД-ОП-11/04.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите и  Магдалина Джахова- началник на отдел „Финансова дейност“ в главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, в размер на 21 888,00 лв. (Двадесет и една хиляди осемстотин  осемдесет и осем лева), представляващи 20% от стойността на допустимите разходи на проект „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.“

       2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пенчо Милков да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)