Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 155

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

§ 1. В заглавието думата „продажба” се заменя с „разпореждане”.
§ 2. Навсякъде думата „молба“ се заменя със „заявление”, а думата „обжалва” с „оспорва”.
§ 3. В чл. 1 думите „продажба на жилища – общинска собственост” се заменят с „разпореждането с жилища, собственост на Община Русе”.
§ 4. В чл. 2 думите „общинска собственост” се заменят със „собственост на Община Русе”.
§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
І. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се изменя така:
„2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него”;
2. т. 5 се изменя така:
„5. не притежават моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори повече от 20 дка и други недвижими нежилищни имоти”;
3. в т. 6 след думата „месечно” се добавя „през последните дванадесет месеца”;
4. в т. 7 думите „адресна регистрация” се заменят с „настоящ адрес”;
5. в т. 8 думата „пет” се заменя с „десет”
6. в т. 9 след „8” се добавя „ и 9”, а думата „пет” се заменя с „десет”;
7. в т. 10 след „дружество” се слага запетая и се добавя „в което работят”.
ІІ. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите. Към декларацията се прилагат следните документи, удостоверяващи декларираните данни:
1. Справка от Агенция по вписванията относно това, че лицето и членовете на семейството/домакинството му не притежават и не са прехвърляли недвижими имоти през последните пет години;
2. Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца;
3. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
4. Документ от ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
5. Документ, удостоверяващ настоящ адрес.”

§ 6. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. в т. 1 думите „се възстановява по някой от законите за възстановяване на собствеността” се заменят с „е възстановена на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ)”
2. т. 5 се изменя така:
„5. граждани с установени жилищни нужди, извън посочените в т. 1-4.”
§ 7. В чл. 5, ал. 2, т. 4 след „ал. 1” се слага точка.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Комисията по ал. 1:
1. разглежда подадените заявления и декларации за установяване на жилищна нужда в двумесечен срок от постъпването им, като взема решение дали гражданите да бъдат картотекирани или да им бъде отказано картотекиране;
2. определя степента на жилищна нужда на отделните семейства/домакинства по групи съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба;
3. прави предложение до Кмета на общината за настаняване на нуждаещите се граждани и техните семейства/домакинства, съобразно наличния свободен жилищен фонд;
4. разглежда подадени заявления и декларации на граждани, настанени в жилищен имот по реда на тази наредба, за удължаване срока на настаняване;
5. осъществява други правомощия, определени в настоящата наредба.”
2. Досегашните ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 5, ал. 6 и ал. 7.
3. Ал. 7 /предишна ал. 6/ се изменя така:
„(7) Решението на комисията по чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 2 се съобщава и оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).”
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 се създава нова т. 2 със следния текст:
„2. За продажба на правоимащи по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ);”
2. в ал. 2 числото „31” се заменя с „1”, а думите „приема списък, в който” се заменят с „приемат списъци, в които”;
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) В списъка на жилищата по ал. 1, т. 2 общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя свободните общински жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, които ще бъдат обявени за закупуване от правоимащи по ЗУПГМЖСВ.”
4. Досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5;
5. В ал. 4 /предишна ал. 3/ думите „ с списъка” се заменят с „в списъците”.
§ 10. Отменя се чл. 14, ал. 2.
§ 11. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 1 се изменя така:
„служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе”
2. в т. 2 след думата „издръжка” се слага запетая и се допълва „които не притежават жилище на територията на Община Русе”
§12. В чл. 24 се се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2 пъти предложените му общински жилища, които отговарят” се заменя с „предложеното му общинско жилище, което отговаря”;
2. В ал. 2 числото „3” се заменя с „два”
§13. Чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, се определя за 1 кв. м полезна площ, както следва:
1. Първа зона – 1,10 лева;
2. Втора зона – 1,10 лева;
3. Трета зона – 0,80 лева;
4. Четвърта зона – 0,70 лева;
5. Пета зона – 0,60 лева.”
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Наемната цена на ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, се определя в размер на 1,10 лева за 1 кв. м полезна площ.”
3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Наемната цена на къщи, собственост на Община Русе, се определя в размер на 0,60 лева за 1 кв. м полезна площ.”
§14. В чл. 29 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„Не се допуска повече от една замяна на общинско жилище.”
§15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
І. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 7 се изменя така:
„7. използване на жилището не по предназначение;”
2. създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. неползване на предоставения жилищен имот от настанените в него лица за повече от 3 месеца, без уважителни причини;”
3. създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. предоставяне на наетия жилищен имот или части от него на лица, извън кръга на настанените, за възмездно или безвъзмездно ползване;”
4. създава се нова т. 10 със следното съдържание:
„10. други основания, регламентирани в договора по чл. 27, ал. 1 от тази наредба.”
ІІ. Ал. 5 придобива следната редакция:
„При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено с издаване на нова настанителна заповед ако наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.”
§ 16. В чл. 32, ал. 1 се създава нова точка 3 с текст:
„3. продажба”
§ 17. Глава 6, Раздел 2 придобива следната редакция:
„Чл. 33. (1) Общински жилища могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
(2) Не могат да се продават:
1. общински жилища в сгради, които не са елемент от действащия подробен устройствен план;
2. общински жилища, намиращи се върху имоти или части от тях, отредени за мероприятия по действащ подробен устройствен план за публична общинска или държавна собственост;
3. общински жилища в сгради, които подлежат на премахване по реда на ЗУТ;
4. резервните общински жилища ;
5. ведомствени жилища;
6. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
Чл. 34. (1) Общинските жилища и урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство, определени по реда на чл. 12 от наредбата за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, се продават само на лица, притежаващи това качество.
(2) Жилищата и имотите за жилищно строителство по ал. 1 се продават по реда, определен в ППЗУПГМЖСВ. След избор на жилище/имот за жилищно строителство от правоимащ гражданин, Кметът сключва договор за покупко – продажба на имота при определената продажна цена по реда на ал. 3 и 4. Разноските по сделката са за сметка на купувача.
(3) Продажната цена на жилищата, на правото на собственост или правото на строеж върху урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство по ал. 1, се определя от общинския съвет по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, заедно с отреждането им за продажба.
(4) Продажната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилището/имотът за жилищно строителство.”
§ 18. Създава се нов § 6 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 6. „Полезна площ” по смисъла на тази наредба е сумарната площ на всички помещения в жилището, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе и/или таван.”
§ 19. Създава се нов § 7 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 7. Зоните по чл. 27, ал. 2 са определени с Решение № 503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 29/27.02.1998 година, допълнено с Решение № 552 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 32/05.06.1998 година. Жилищните имоти, извън територията на град Русе, се считат за пета зона.”
§ 20. Досегашните § 6, 7 и 8 от Преходните и заключителни разпоредби стават съответно § 8, 9 и 10.
§ 21. Създава се нов § 11 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 11. Наемните цени на общинските жилищни имоти, определени в чл. 27, ал. 2, 3 и 4 влизат в сила от 1 юли 2012 година.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)