Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 155

РЕШЕНИЕ № 155

Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 154 819 лв.
1. ПРИХОДИ
Помощи, дарения и др.безвъзмездно получени суми от чужбина
§ 46 10 Текущи дарения, помощи и др.безвъзмездно
получени суми от Европейския съюз + 84 819 лв.
Взаивоотношения с ЦБ
Получени субсидии от ЦБ
§ 31 13 Целева субсидия за капиталови разходи + 70 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 154 819 лв.

2.РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 15 – Материали – 3 400 лв. Всичко за дейност – 3 400 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
Европейски информационен център
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 16 054 лв.
§ 02 02 Заплати по извънруд.правоотношения + 1 690 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 3 419 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ + 900 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 820 лв.
§10 15 Материали + 5 500 лв.
§10 20 Външни услуги + 35 200 лв.
§ 10 51 Командировки в страната + 2 660 лв.
§ 10 98 Други неклас.в др.параграфи + 8 075 лв.
Всичко за дейност + 74 318 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 70 918 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Тестомесачка” + 3 400 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 541 Домове за възрастни с увреждания
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане ограда на Дом за възрастни
с деменция „Приста” + 70 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: Благоустрояване ул.”Александровска”
от ул.”Коледница” до ул.”Зайчар” + 70 000 лв.
Обект: Благоустрояване ул.”Александровска”
от ул.”Коледница” до ул.”Зайчар” – 70 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
Европейски информационен център
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Компютърна система – 4 бр.” + 6 298 лв.
Обект: „Преносим компютър – 1 бр.” + 2 170 лв.
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Мултимедиен проектор – 1 бр.” + 1 350 лв.
Обект: „Фотоапарат – 1 бр.” + 683 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 83 901 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 154 819 лв.