Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 156 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“, БУЛСТАТ 131363641, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.3365.1.3, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски“ ет.-1, която част представлява помещение №1, предмет на АЧОС №7487/14.08.2015г., с площ от 88,50 кв. м., за клуб на сдружението и месечна наемна цена – 38,94 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)