Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 156 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал. 2,  във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от   ЗМСМА,   Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, със седалище в гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, ЕИК  000695395, представлявано от Зорница Русинова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в размер на                                      165 828 лв. (сто шестдесет и пет хиляди и осемстотин двадесет и осем лева), представляващи 20 % от стойността на проекта по административен договор № BG05M9OP001-2.101-0057 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Русе и oбщина Сливо поле“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „РЧР“ 2014-2020

       2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)