Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 156

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.6, буква ”д” от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл.107, т.1 – 8 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ, във връзка с чл.153, ал.4, чл.143, ал.2 и чл.150, ал.4 от ЗУТ, &3 от ДР на ЗУТ и чл.109, ал.1 от ЗМДТ, общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
&1. В глава втора ”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги”,
чл.42, се прави следното изменение:
Отменя се ал.1 и вместо нея чл.42 приема следната редакция:
Чл.42 За технически услуги по устройство на територията, извършвани в указаните по долу срокове, се събират следните такси:

Изтеглете цялото решение от тук!