Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 157 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +500лв.
Общежитие за средношколци 500лв.
§2405 „Приходи от наеми на имущество – Общежитие за средношколци +46 908лв.
Всичко приходи и доходи от собственост +47 408лв.
Неданъчни приходи
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +80лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ 80лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ АГ „Гео Милев“ +60лв.
Всичко неданъчни приходи +140лв.
Всичко приходи държавна дейност +47 548лв.
ІІ.ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ КДК +4 210лв.
Всичко неданъчни приходи +4 210лв.
Всичко приходи местна дейност +4 210лв.
Всичко приходи по бюджета +51 758лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +140лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ +80лв.
АГ „Гео Милев“ +60лв.
Всичко за дейност +140лв.
Дейност 332 „Общежития“
§0208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение“ +4 000лв.
§1015 „Материали“ +1 200лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ +40 888лв.
§1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и
административни такси“ +1 320лв.
Всичко за дейност +47 408лв.
Всичко за функция +47 548лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“
§5204„Придобиване на транспортни средства“
Обект „Микробус с 12 места и платформа за инвалидна количка
за Дневен център за деца и младежи с увреждане“ -20 000лв.
Обект „„Микробус до 9места и платформа за инвалидна количка
за Дневен център за деца и младежи с увреждане“ +20 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавни дейности +47 548лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§1030 „Текущ ремонт“ – 3 320лв.
Км. Тетово по програма „Малки населени места“ 4 680лв.
Резерв образование -8 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +8 000лв.
Обект „Електрическа фурна на 3 /три/ нива“ 1 бр.- ЦДГ „Чучулига“ +5 000лв.
Обект „Конвектомат“ 1 бр. – ЦДГ „Роза“ с. Ново село +3 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Детска площадка в ЦДГ „Роза“ с. Тетово“ +28 320лв.
Всичко за дейност +33 000лв.
Всичко за функция +33 000лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“ -10 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ по програма „Малки населени места“ +78 692лв.
ОП „Комунални дейности“ +15 920лв.
Кв. ДЗС 8 000лв.
Кв. Долапите 7 920лв.
Км. Просена 8 000лв.
Км. Семерджиево 21 699лв.
Км. Хотанца 17 005лв.
Км. Ястребово 16 068лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +10 000лв.
Обект „Лек автомобил- употребяван“ 1бр. +10 000лв. ОП „Ком. дейности“
Всичко за дейност +78 692лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали“ +3 560лв.
Км. Хотанца – по програма „Малки населени места“ +3 560лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +40 179лв.
Км. Басарбово – по програма „Малки населени места“ +26 200лв.
Км. Долно Абланово – по програма „Малки населени места“ +13 979лв.
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ – Програма „Малки населени места“ -319 943лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +62 935лв.
Обект „Детска площадка с кът за отдих“ км. Мартен +30 000лв.
Обект „ Благоустрояване зона за отдих и спорт“ км. Бъзън +24 955лв.
Обект „Благоустройство на парк“ кв. Средна кула +7 980лв.
Всичко за дейност -213 269лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“
Км. Хотанца – по програма „Малки населени места“ +735лв.
Всичко за дейност +735лв.
Дейност 623 „Чистота“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на био-газ от сметище в ПИ63427.60.24 по плана на гр. Русе, ІІ – Б етап, местност „Под Ормана“ +45 000лв.
Всичко за дейност +45 000лв.
Всичко за функция -88 842лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1015 „Материали“ +5 699лв.
Км. Тетово -2 500лв.
Км. Сандрово – по програма „Малки населени места“ +8 199лв.
§1020 „Външни услуги“ -2 500лв.
Км. Тетово -2 500лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +18 801лв.
Км. Сандрово – по програма „Малки населени места“ +18 801лв.
§5100 „Основен ремонт“ +26 000лв.
Обект „Ремонт сграда – Съблекалня и навес към стадион, находяща
се в ПИ в кв. 51 по плана на с. Червена вода, Община Русе
– кметство Червена вода-ІІ-ри етап“ +26 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +52 842лв.
Обект „„Изграждане на комбинирана спортна площадка за стрийт фитнес
и игрище за тенис на корт“ км. Николово +29 864лв.
Обект „Възстановяване на игрище за тенис на корт с обособено място за публика“ км. Ново село +22 978лв.
Всичко за дейност +100 842лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ КДК +4 210лв.
Всичко за дейност +4 210лв.
Всичко за функция +105 052лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -10 000лв.
Всичко за дейност -10 000лв.
Всичко за функция -10 000лв.
Всичко разходи местни дейности +39 210лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ -35 000лв.
Всичко за дейност -35 000лв.
Всичко за функция -35 000лв.
Всичко разходи дофинансиране -35 000лв.
Всичко разходи по бюджета +51 758лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)