Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 157

РЕШЕНИЕ № 157
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
Общинска администрация
Отдел „Опазване на околната среда”
Виолета Колева Василева – н-к отдел – билети, на мястото на Елица Дионисиева – напуснала, считано от 01.03.2008 г.
Обществени контрольори по чистотата – билети, считано от 01.01.2008 г.
1. Тодор Петров Тодоров
2. Тодор Борисов Барболов
3. Димитър Петков Младенов
4. Иво Пенев Колев
5. Даниела Георгиева Венкова
6. Любомир Илиев Симеонов
Функция “Образование”
ЦДГ„Щастливо детство” – Боянка Христова Маринова – ЗАС/помощник възпитател – билети, на мястото на Николина Цанева Радева – напуснала, считано от 01.02.2008 г.
СОУ „Фридрих Шилер” – промяна в длъжностните наименования на:
Виолета Андреева Рангелова – било Касиер, да стане ЗАС
Снежана Викторова Доменикова – било ЗАС, да стане Личен състав
Жулиета Лазарова Иванова – било Секретар, да стане Технически изпълнител
Функция „Здравеопазване”
Детска ясла с.Ново село – Катя Викторова Йорданова – домакин-касиер – билети, на мястото на София Арефевна Горчева поради промяна в длъжността, считано от 08.02.2008 г.

Функция „Социално осигуряване и грижи”
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” – Даниела Иванова Пенчева – домакин – карта, на мястото на Здравка Бориславова Димитрова – пенсиониране, считано от 01.02.2008 г.