Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 158 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчетите на Председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности на територията на Община Русе за 2019 г. съгл. Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)