Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 158

РЕШЕНИЕ № 158
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 и чл.266 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.2 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Прекратява дейността на общинско търговско дружество “Чистота–Русе” ЕООД и открива процедура по ликвидацията му, считано от 01 май 2008 г. за срок от шест месеца.
2. Освобождава от длъжността управител на “Чистота – Русе” ЕООД Антон Емилов Антонов, считано от датата на откриване процедурата по ликвидация.
2. Назначава за ликвидатор Радослав Йонков Йонков и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл.266 от ТЗ и Наредба №9 на Общинския съвет – Русе.
3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на една минимална работна заплата за страната.