Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 159 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.10 и 11 от ЗЗБ и чл.2 от Решение № 1/05.01.2016г на МС на Република България и писмо № 08- 00- 8/16.02.2016г. на Областен управител на област Русе, Общинският съвет реши:
1. Утвърждава План за защита при бедствия на Община Русе.
2. Утвърждава План за противодействия на тероризма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
ПЛАН
на Община Русе за противодействие на тероризма

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цел на плана
Да се създаде предварителна организация за недопускане извършването на терористични действия на територията на общината, както и мерки за предотвратяване и намаляване на последствията от евентуален терористичен акт.
Единно разбиране на рисковете от терористични действия, чрез въвеждане на нива на заплаха и степени на готовност.
Координиране действията на Община Русе и компетентните държавни органи за предотвратяване или намаляване на риска от терористични актове и овладяване последствията от терористични актове.
1.2. Основание за разработване на плана
Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на Решение №1 от 05.01.2016г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма и писмо № 08- 00- 8 от 16.02.106г. на Областния управител на област Русе.

1.3. Същност на понятието тероризъм, фактори и предпоставки.
Терминът „тероризъм“ произлиза от латинската дума terrere – в буквален превод – страх, ужас, плаша. Определенията за тероризъм са много и на практика няма общо прието легално определение, но като тероризъм се разбират насилие и акции на насилие (като напр. отвличания, атентати, удари със взривни вещества) срещу политическия ред, за да се постигне политическа промяна. Терорът служи като средство за натиск и преди всичко трябва да разпространи несигурност или страх или да създаде симпатия или готовност за подкрепа. Тероризмът не е военна стратегия, а основно комуникационна стратегия. Въпреки че терористите се стремят към промяна на съществуващия ред, те не завземат територия по военен начин, а искат да завладеят мисленето.
Рискови фактори, създаващи предпоставки за терористична заплаха срещу
Република България са:
– трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави, които се определят като рискови;
– непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;
– активизиране дейността на религиозни организации и емисари на наднационални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
– наличие в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования за религиозна изява;
– участие на Република България в антитерористични и военно – хуманитарни операции;
– наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално – икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността;
– активизиране на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширят дейността си;
– наличие на компактни общности с нисък социален статус и активизиране на публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни лица определена кауза.
2. ОБХВАТ НА ПЛАНА
Планът определя реда за оповестяване, управление, реагиране и информиране на Община Русе, общинските предприятия, обекти с голям рисков потенциал и населението за предотвратяване на терористична заплаха и за овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.
Предмет на плана са процедури и отговорности на органите за управление на съответните администрации и обекти съгласно Приложение № 1.

3. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ
Анализът на извършените през последните години терористични нападения извеждат следните основни сценарии:
– получаване на злонамерено телефонно обаждане (заплаха, съобщение за терористичен акт и др.);
– задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с голямо струпване на хора;
– използване на огнестрелно оръжие в места с голямо струпване на хора;
– вземане на заложници в сграда или транспортно средство;
– задействане на взривно устройство в обекти на критичната инфраструктура с цел предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации;
– използване на оръжия за масово поразяване;
– нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на ресурси (компютърни системи- кибертероризъм, електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.).

4. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА
Нивото на терористична заплаха се определя от Националния контратерористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема или променя от Председателя на ДАНС по предложение на НКТЦ.

Нивата на терористична заплаха са:
– Ниско ниво (ниво на предпазливост), наричано трето ниво;
– Високо ниво (повишено ниво), наричано второ ниво;
– Много високо ниво (критично), наричано първо ниво.

5. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
Органите на държавната изпълнителна власт, местните органи на самоуправление, юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори на стратегически обекти и/или обекти на критичната инфраструктура прилагат мерки за сигурност, съответстващи на нивото на заплаха.
Степените на готовност се предлагат от НКТЦ и съответстват на нивото на заплаха. Прилагат се конкретен обект, отделна личност, за част от територията на страната или за цялата страна.
Преминаване от една степен на готовност в друга се разпорежда от консултативната група по противодействие на тероризма и се осъществява по линия на оперативните дежурни.
В зависимост от нивото и характера на заплахата може да се свика Съвета за сигурност към Министерски съвет. Там се обсъждат и приемат мерки за противодействие на заплахата.
При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност оперативния дежурен незабавно кмета на общината, директорът на дирекция Обществен ред и сигурност и юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори на стратегически обекти и/или обекти на критичната инфраструктура по списък (Приложение № 1).
Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са:
– Постоянна готовност- „ЗЕЛЕНА“ СТЕПЕН;
– Предупреждение- „ЖЪЛТА“ СТЕПЕН;
– Повишена готовност- „ОРАНЖЕВА“ СТЕПЕН;
– Реагиране- „ЧЕРВЕНА“ СТЕПЕН.
При различните степени на готовност се прилагат специфични мерки за сигурност и съответните действия за реагиране.
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Общото ръководство се осъществява от Кмета на община Русе подпомагам от Общинския съвет по сигурност. Към Общинския съвет по сигурност се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ) с ръководител представителя на ОД на МВР в ОбщСС. В състава му се включват ръководителите на общинските предприятия, фирмите изпълняващи общински дейности, екипи включени за дейности съгласно Плана за защита при бедствия и др. ВОЩ работи в кръгла зала на 3-я етаж на Община Русе, пл.“Свобода“ № 6 или в залата на изнесеното работно място.
За пресичането на терористичната дейност се провежда антитерористична операция от сили и средства на МВР. При мащабни терористични атаки и при необходимост се провежда съвместна специална антитерористична операция с участие на формирования от МО.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна операция на собствените и привлечени сили и средства на общината съгласно предвиденото в Плана за защита при бедствия.
При обявяване на по- високи степени на готовност за реагиране, Кмета на община Русе въвежда в действие плана за противодействие на тероризма и изпълнява планираните мерки. За въвеждането на плановете в действие и изпълняваните мерки се докладва в ВОЩ , към ОблСС на тел. 082/824800.
7. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО- ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ
7.1. ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Оповестяването на общината за преминаване в по- високи степени на готовност се осъществява чрез дежурния на ОбщСС (тел.082/820111) от дежурния на ОблСС (тел.082/824800 или по ТКО) или от оперативния дежурен на ОД на МВР- Русе.
При получаване на сигнала дежурния на ОбщСС информира незабавно Кмета на Община Русе (GSM 0885225000; тел.082/826100), Директора на дирекция ОРС (GSM 0882253564, 0876933480), дежурния на СЗ „КООРС“ (тел.082/834423) и започва оповестяване на обектите по списъка в Приложение № 1.
След изпълнението на оповестяването докладва на Директора на дирекция ОРС и дежурния на ОблСС.

7.2. ПРИ ОСЪЩЕСТВЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
Информацията за извършен терористичен акт на територията на общината ще постъпи чрез изнесеното работно място на ЕЕНСП 112 от обекта, в който е възникнал инцидента или от ОД на МВР – Русе.
Оперативния дежурен на ОД на МВР:
– Изпраща на местопроизшествието полицейски сили от единната растановка;
– Докладва на ОДЦ на МВР;
– Оповестява структурите на министерството, намиращи се на територията на общината;
– Оповестява Центъра за спешна медицинска помощ, Окръжния прокурор, Областния управител на област Русе и Кмета на община Русе.

8. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО
Информирането на гражданите за наличие на заплаха, за предприетите мерки от органите на изпълнителната власт, както и препоръки за поведение и действие се осъществява само от пресцентъра на МВР, координирано с Пресцентъра на Министерския съвет и ДАНС.
Пресцентъра на Министерския съвет предоставя информация на средствата за масова информация от името на Министър- председателя на Република България и Съвета по сигурност към Министерски съвет.
При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита линия (телефон или електронна поща) за контакт с близките на пострадалите или за подаване на информация свързана с терористичния акт.
За работа със средствата за масово осведомяване на мястото на инцидента се създава организация за функциониране на пресцентър, който се ръководи от служител на Пресцентъра на МВР координирано с ръководителя на Временния оперативен щаб на място.

9. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Планът се актуализира при необходимост.

10. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
Ръководителя на ВОЩ в общината организират събиране и обучение на щаба най- малко два пъти годишно.
Община Русе и юридическите лица на нейната територия, на които са възложени функции по противодействие на тероризма, ежегодно планират и провеждат обучение и подготовка за действие при терористични актове.
Конкретните мерки свързани за изпълнението на плана се разработват от Директора на дирекция ОРС и на заседание на Общинския съвет по сигурност се запознават членовете на съвета с техните задължения.
Провежда се занятие със служителите на СЗ „КООРС“ за усвояване на специфичните задължения при различни сценарии за действие съгласно плана.

11. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът се въвежда в действие на територията на общината или на част от нея, със Заповед на Кмета на община Русе по нареждане на Министъра на вътрешните работи или по предложение на Директора на ОД на МВР,
Действието по изпълнението на плана се прекратява със заповед на Кмета на община Русе, след разпореждане на Националния оперативен щаб.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение № 1

СПИСЪК
на общинските предприятия, обекти с голям рисков потенциал
на територията на Община Русе
 
Наименование на обекта
Адрес
Предмет на дейност
1
2
3
4
Стратегически обекти по ПМС 181/28.07.2009
1.
„АГРС Русе изток“
гр.Русе, пътя за Николово
Пренос и разпределение на природен газ. Двупосочна газова връзка между Р България и  Р Румъния
2.
Централна ЖП гара
гр.Русе
пл. “Ал. Стамболийски” № 1
ЖП възел
3.
ЖП-гара Разпределителна
гр.Русе,
ул. “Матей Стойков” № 5
ЖП възел
4.
Пристанище „Запад”, гр. Русе
гр.Русе, ул.„Матей Стойков” № 5
Оператор на пристанищни услуги
5.
Пристанищ „Изток”, гр. Русе
гр. Русе, бул. “Тутракан” №
Оператор на пристанищни услуги
6.
Регионален телевизионен център – Русе
гр. Русе, ул. „Цариброд” № 6
Създаване и излъчване на телевизионни предавания – БНТ 2
7.
БРП АД
гр. Русе, ул. „Отец Паисий”  2
Обект 131
Инфраструктурни обекти
(обекти по чл. 35 от ЗЗБ и класифицирани с ВРП и НРП по ЗООС)
1.
“Булмаркет ДМ” ООД
ВРП
гр.Русе
бул. “Тутракан” № 100
Съхранение в криогенни резервоари  и търговия с втечнен природен газ
2.
“Булгартранс газ” ЕАД, район Вълчи дол
гр.Русе, местността „Караач”
Пренос и разпределение на природен газ, потребители в гр.Русе
3.
“Дунарит” ЕАД
ВРП
гр.Русе, п.к.12
Землището на с. Николово
Производство и съхранение на ВВ и специална продукция
4.
“Дунарит” ЕАД
 ВРП
землището на с.Басарбово, общ.Русе; землището на с.Долно Абланово, общ.Русе
Съхранение и спедиция на ВВ и специална продукция
5.
“Лукойл България” ЕООД
ВРП
гр.Русе,
бул. “Тутракан” № 100
Товарене,  разтоварване, съхранение и експедиция на моторни горива (газ пропан – бутан, бензин, дизелово гориво)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
6.
„Оргахим резинс” АД
ВРП
гр.Русе бул. „Трети март” 21
Производство на смоли, лакове, безири, разредители
7.
“Петър Караминчев” АД
ВРП
гр.Русе, Източна промишлена зона, местност „Пухлево дере”
Съхранение на дизелово гориво за нуждите на ДРВВЗ
8.
“Фибран България” АД
ВРП
 гр.Русе, бул. „Тутракан” № 100
Производство и съхранение на изолационни
9.
„ДМВ” ЕООД
НРП
гр.Мартен
Съхранение и търговия със светли горива
10.
“Екон-91” ООД
НРП
гр.Русе,
ул. “Кап. Райчо Николов” № 11
Производство на бои, лакове, безири, лепила, алкидни смоли 
 
11.
“Ина Кем Солюшън” ООД – НРП
гр.Русе
бул. “България” № 125
Съхранение и търговия с химични вещества и смеси
12.
“Инса порт” ООД
НРП
гр.Русе
бул. “Тутракан” № 100
Съхранение на дизелови горива
13.
„Оргахим”  АД
НРП
гр.Русе, бул. „Трети март” 21
Производство на лаково-бояджийски продукти
14.
“Ромпетрол България” АД – НРП
гр.Русе, бул. “Тутракан” № 100
Терминал за светли нефтопродукти
15.
„Сакса” ООД –
НРП
гр.Русе, бул. „Тутракан” 71 „Свободна зона”
Депо за светли нефтопродукти – Русе.
16.
“Полисан” ООД –
 НРП
гр.Русе, бул. “Тутракан” № 100
Производство на битуми, битумни производни и тъмни нефтопродукти
17.
“Топливо” АД
НРП
гр.Русе, ул. “Потсдам” № 9
Съхранение и търговия на втечнен газ пропан бутан.
18.
“Химснаб БГ” АД
НРП
гр.Русе,
ул. “Михаил Арнаудов” № 3
Съхранение и търговия на течни и прахообразни химични вещества и смеси
19.
“Топлофикация Русе” ЕАД
гр.Русе, ул. “ТЕЦ Изток”
Производство на  топлинна и електрическа енергия
20.
„Русе Кемикълс” АД
гр.Русе, бул.”Бълария” 133
Производство на фталов анхидрид ; съхранение на ОХВ.
21.
„Булмаркет ДМ”ООД – адм. сграда, „Оберьостерайхише” ЕООД, „Олео Протеин” ЕООД, “Порт Булмаркет” ЕООД, подстанция, гара  и др. обекти.
гр.Русе, бул. “Тутракан” № 100
Производство на сурово растително масло, биодизел и глицерин, извършване на приста-нищни дейности на светли горива и газ пропан бутан
22.
“Българска хлебна мая” ЕООД
гр.Русе, ул. “Крайбрежна”№ 1
Производство на хлебопекарни дрожди /хлебна мая/ с експлоатация на АХКС
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
23.
“Плодекс” ЕООД
гр.Русе, ул. “Постсдам” № 1
Производство на гъби с експлоатация на АХКС
24.
“Сирма Приста” АД
гр.Русе,
бул. “Трети март” № 51
Производство на млечни продукти с експлоатация на АХКС
25.
“В и К” ООД  гр.Русе – Помпена станция „Втори  подем”;  Пречиствателна станция за отпадни води и други обекти
гр.Русе, разклон за с.Николово; гр.Русе,  „Свободна зона”, бул.Тутракан 71
Водоподаване и хлориране на питейна вода за гр. Русе; Пречи-стване на отпадни води
26.
ЕСО ЕАД, МЕР Русе
гр.Русе , кв. ДЗС
Подстанция – 220 КV
27.
ЕСО ЕАД, МЕР Русе
гр.Русе, бул. ”Липник”
Подстанция Русе – 110 КV
28.
„Нортс България” АД – Радио
гр. Русе, местност „Левента”
Релейна и телевизионна станция Русе – ТВ кула.
29.
Язовир„Николово”  – собственост на Община Русе
Землището на с. Николово,
общ. Русе
Потенциално опасен язовир – разположен над с. Николово
30.
Язовир „Образцов чифлик” – собственост на Община Русе
Землището на с. Николово,
общ. Русе
Каскаден на яз. „Николово”
Сгради и обекти за обществено обслужване по чл. 36 от ЗЗБ
Административни сгради
1.
Областна администрация
гр.Русе, пл. “Свобода” № 6; ул. „Муткурова” № 30
административна сграда и гаражи
2.
Общинска администрация
 гр.Русе, пл. “Свобода” № 6;
ул. “Олимпи Панов” № 6; ул. „Цариброд” №5; бул. „Генерал Скобелев” № 45, ул. „Черно море” № 2
административни сгради
3.
ОДМВР – Русе
гр.Русе, бул. “Скобелев”№ 49
административна сграда
4.
РИОСВ
гр.Русе,бул. “Придувски” № 20
административна сграда
5.
Дирекция “Инспекция по труда” – Русе
гр.Русе,
ул. “Александровска” № 53
административна сграда
6.
Регионална служба по заетостта. Бюро по труда
гр.Русе, ул. ”Кап. Евстати Винаров” № 10
административна сграда
7.
Регионална здравна инспекция
гр.Русе, ул. “Независимост” 3
бул. “Придунавски” № 68
административна сграда
8.
ТД на НАП гр.Варна – офис обслужване гр.Русе
гр.Русе ,
ул. “М-р Атанас Узунов” 19
административна сграда
9.
Съдебна палата
(Окръжен и Районен съд)
гр.Русе,
ул.”Александровска” № 57
административна сграда
 
 
 
 
10.
Районно митническо управление
гр.Русе, бул. “Липник” № 83
административна сграда
11.
БРП АД
Ул. „Отец Паисий”  2
административна сграда
12.
Административна сграда
(Проектантска организация)
гр.Русе,
ул. “Ц. Независимост” № 18
административна сграда
13.
Административна сграда
(Изчислителен център)
гр.Русе,
ул. “Ц. Независимост” № 16
административна сграда
14.
Административна сграда
(ОКС)
гр.Русе, пл. “Хан Кубрат” № 1
административна сграда
15.
Териториално поделение на „Български пощи“ Русе и „БТК” АД
гр.Русе, пл. “Средец” № 1,
административна сграда
Здравни заведения
16.
Комплексен  онкологичен център Русе
гр.Русе, ул. “Независимост” № 2
здравно заведение
17.
МБАЛ Русе и Акушеро-гинекологичен комплес
гр.Русе, ул. “Независимост” № 2
здравно заведение
18.
Специализираната болница за лечение на пневмофтизиа-трични заболявания
Гр.Русе, ул. „Алея Лилия” № 1
здравно заведение
19.
ДКЦ 1 – Русе ЕООД
Гр.Русе, ул.”Независимост” 2
здравно заведение
20.
МБАЛ „Медика”
ДКЦ 2 –  Русе ЕООД
гр.Русе, кв.Здравец-Изток,
ул. Рига 35
здравно заведение
31.
ЦДМ 1 – Русе ЕООД
(Бивша стоматология)
Гр.Русе, ул.”Николаевска”
здравно заведение
Културни институции
32.
Драматичен театър
 “Сава Огнянов”;
ОП „Русе- Арт” Русе
гр.Русе, пл. “Свобода” № 4
културна институция
33.
Държавна опера Русе;
“Зала Филхармония” Русе
гр.Русе,
пл. “Света Троица” № 7
 ул. “Алеи Възраждане” № 1
културна институция
34.
Държавен куклен театър
гр.Русе, ул. “Княжеска” № 9
културна институция
35.
Регионална библиотека “Любен Каравелов” –
Гр.Русе,
ул.”Дондуков Корсаков” № 1
културна институция паметник на културата с местно заначение
Хипермаркети и търговски центрове
36.
 НOMEMAX/“Баумакс България”
гр.Русе, бул. „Липник” №  131б
строителен хипермаркет
1
2
3
4
37.
“Кауфланд 1”
гр.Русе, бул. “Липник” № 8
хранителен хипермаркет
38.
“Кауфланд 2”
гр.Русе, бул. “Христо Ботев” № 38
хранителен хипермаркет
39.
“Лидл България 2”
гр.Русе, жк Дружба 1,
ул. „Стрешер планина” № 61
хранителен хипермаркет
40.
“Лидл България 1”
гр.Русе, ул. “Чипровци” № 32
хранителен хипермаркет
41.
“Лидл България 3”
Гр.Русе,ул. „Майор Атанас Узунов”17
хранителен хипермаркет
42.
“Метро – Кеш енд Кери България”, гр.Русе
гр.Русе,
бул. “Трети март” № 60
хипермаркет
43.
 “Мосю бриколаж” 
гр.Русе, бул. “Липник” № 2
строителен хипермаркет
44.
“Практикер”
гр.Русе, бул. “Липник” № 10
строителен хипермаркет
45.
 “Роял – сити център”
гр.Русе, ул.”Ол. Панов”, № 7
търговски център
46.
“Техномаркет Европа”
гр.Русе, бул.”Липник” 113 А
магазин за бяла и черна техника
47.
“Технополис България” ЕАД
гр.Русе,бул. “Христо Ботев” № 38
магазин за бяла и черна техника
48.
МОЛ Русе;
 Киноцентър „Синема сити” Магазин „Карфур”
гр.Русе, бул. „Липник” № 121Д,
търговски център
49.
Джъмбо ЕС.Б ЕООД
гр.Русе,местността “Караач”
хипермаркет
50.
Практис Русе
гр.Русе, жк. Дружба I,
ул. Стрешер Планина № 59
строителен хипермаркет
Хотели
51.
“Дунав плаза хотел”
гр.Русе, пл. “Свобода” № 5
хотелски комплекс
52.
Комплекс “Космополитън”
гр.Русе, ул. “Добри Немиров”, № 1 – 3
хотелски комплекс
53.
“Топ бел ауто” ООД, хотел “Рига”
гр.Русе, бул. “Придунавски” № 22
хотелски комплекс
54.
„Теодора Палас”
Гр.Русе, бул.”България” № 133
хотелски комплекс
Производствени предприятия
55.
„Топ Ман” ЕООД
гр.Русе, ул. „Потсдам” № 10
производство на мъжка конфекция
56.
„Арда” ООД
гр.Русе,ул. „Николаевска” № 33
производство на дамска конфекция
57.
„Аристон С” ООД
гр.Русе, кв. Здравец – Изток,
бул. Липник №1 21
производство на дамска конфекция
58.
„Карина” ООД
гр.Русе, бул.”Христо Ботев” № 5
производство на дамска конфекция
59.
„БТБ България” ООД
гр. Русе, бул. България 125
производство на дамска конфекция
Детски градини
60.
ОДЗ “Райна Княгиня”
гр. Мартен, общ. Русе,
ул. България № 47 
целодневна детска градина 
61.
ОДЗ “Синчец”
гр.Русе, кв. Средна Кула
ул.”Бачо Киро” 10
целодневна детска градина 
62.
ОДЗ “Снежанка”
гр.Русе, ж.к. “Дружба – 3”,
 бл. № 23, ул.”Илинден” №5
целодневна детска градина 
63.
ОДЗ „Приказен Свят”
с.Николово, ул. “Мургаш” № 6,
целодневна детска градина 
64.
ЦДГ „Зора“
Специална детска градина
Гр.Русе , ул. „Измаил” № 4
 
целодневна детска градина 
65.
ЦДГ “Детелина”
гр.Русе, ул. “Рига” № 36
целодневна детска градина 
66.
ЦДГ “Звездица”
гр.Русе, ул. “Ракитово” № 1 и
ул. “Ловеч” № 25
целодневна детска градина 
67.
ЦДГ “Здравец”
гр.Русе, ул. “Захари Стоянов” № 36
целодневна детска градина 
68.
ЦДГ “Иглика”
гр.Русе,  ул.”Видин” № 11, бл.”Д. Дебелянов”, вх.Б бл.”Яворов”, ЦЮР-2, ул.”П. Славейков”  3
целодневна детска градина 
69.
ЦДГ “Незабравка”
гр.Русе, ул. „Мидия Енос” 4 и
ул. “Българска Морава” № 7а;
целодневна детска градина 
70.
ЦДГ “Пинокио”
гр.Русе, ул. “Вискяр” № 2
целодневна детска градина 
71.
ЦДГ “Пролет”
гр.Русе, ул. “Котовск” № 6
целодневна детска градина 
72.
ЦДГ “Радост”
гр.Русе, , ул. “Д. Корсаков” № 5, ул.”Батак”  4
целодневна детска градина 
73.
ЦДГ “Ралица”
седмична детска градина
Гр.Русе, кв.Тракция,
ул.”Искър” № 41
целодневна детска градина 
74.
ЦДГ “Роза”
С.Ново село, общ.Русе,
ул.”Трети март”
целодневна детска градина 
75.
ЦДГ “Русалка”
гр.Русе, кв.Родина,
ул. “Шумнатица” № 4
целодневна детска градина 
76.
ЦДГ “Слънце”
гр.Русе,ул. “Доростол” № 24
ул. “Шейново” 14 6
фил.бл.“Бисер“ бл. „Плиска“:
целодневна детска градина 
77.
ЦДГ “Червената шапчица” и филиали
гр.Русе, бул. “Христо Ботев”
№ 1 и ж.к. “Чародейка”, бл. 108, 109, 112, 114, 213 и 403
целодневна детска градина 
78.
ЦДГ “Чучулига”
гр.Русе, ул. “Борислав” № 4
целодневна детска градина 
Училища
79.
ОУ “Алеко Константинов”
гр.Русе, бул. “България” № 96
основно
(І – VІІІ клас) 
80.
ОУ “Ангел Кънчев”
гр.Русе, ул. Българска Морава”  1
основно
(І – VІІІ клас) 
81.
ОУ “Братя Миладинови”
гр.Русе, ул. “Алеи Възраждане” № 54
основно
(І – VІІІ клас) 
82.
ОУ “Васил Априлов”
 гр.Русе, бул. “Липник” № 78
основно
(І – VІІІ клас) 
83.
ОУ “Олимпи Панов”
гр.Русе, ул. “Сърнена гора” № 36
основно
(І – VІІІ клас) 
84.
ОУ “Иван Вазов”
гр.Русе, ул. “Петър Берон” № 20
основно
(І – VІІІ клас) 
85.
ОУ “Любен Каравелов”
гр.Русе, ул. “В. Търново” № 19
основно
(І – VІІІ клас) 
86.
ОУ “Никола Обретенов”
гр.Русе, ул.”Н. Табаков” № 4;
основно
(І – VІІІ клас) 
87.
ОУ “Отец Паисий”
гр. Мартен, ул. “България” № 47
основно
(І – VІІІ клас) 
88.
ОУ “Отец Паисий”
гр.Русе, ул. “Александровска” № 93
основно
(І – VІІІ клас) 
89.
ОУ “Тома Кърджиев”
у гр.Русе, ул.”Байкал” № 2
основно
(І – VІІІ клас) 
90.
ОУ “Христо Смирненски”
Гр.Русе, кв.Долапите, ул.”Стремление” № 33
основно
(І – VІІІ клас) 
91.
ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
с.Николово, общ.Русе,
 ул. “Плиска” № 1
основно
(І – VІІІ клас) 
92.
ОУ „Г. С. Раковски”
с. Ново село, общ. Русе,
ул. Трети март №7 
основно
(І – VІІІ клас) 
93.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
с. Семерджиево, общ. Русе,
ул. Кирил и Методий № 4 
основно
(І – VІІІ клас) 
94.
ОУ „Отец Паисий”
с. Тетово, общ. Русе,
ул. Генерал Столетов № 9 
основно
(І – VІІІ клас) 
95.
НУ „Васил Априлов”
с. Хотанца, общ. Русе, ул.  Св. св. Кирил и Методий № 5 
начално
(І – ІV клас) 
96.
Помощно училище „Д-р Петър Берон”
гр.Русе, бул. „Липник”
специално (за деца с умствена изостаналост)
97.
АГ “Гео Милев”
гр.Русе,
ул. “Алеи Възраждане” № 3
Профилирана гимназия
98.
МГ “Баба Тонка”
гр.Русе, ул. “Иван Вазов” № 18
Профилирана гимназия
99.
ПГ по икономика и управление “Елиас Канети”
гр.Русе, ул. “Борисова” № 22
Професионална гимназия
100.
ПГ ДВА“Йосиф Вондрак”
гр.Русе,ул.”Александровска” № 108
Професионална гимназия
101.
ПГ по електротехника и електроника “Апостол Арнаудов”
гр.Русе, ул.”Потсдам” № 3
Професионална гимназия
102.
ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”
гр.Русе, ул.”Алеи Възраждане” № 2
Професионална гимназия
103.
ПГ по СС “Ангел Кънчев” (и ПГЗПХТ)
гр.Русе, кв. Образцов чифлик
Професионална гимназия
104.
ПГСАГ “Пеньо Пенев”
гр.Русе, бул.”Цар Освободител” № 105а
Професионална гимназия
105.
ПГ по транспорт
гр.Русе, ул.“Проф. Д. Баларев” № 1
Професионална гимназия
106.
ПГ по облекло
“Недка Иван Лазарова”
гр.Русе, ул. “В. Търново” № 21
Професионална гимназия
107.
ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
гр.Русе, пл. “Васил Левски” №1а
Професионална гимназия
108.
ПГ промишлени технологии “Атанас Буров”
гр.Русе, ул. ”Цар Калоян” № 11
Професионална гимназия
109.
ПГ по туризъм
“Иван П. Павлов”
гр.Русе, бул.”Липник” № 4
Професионална гимназия
110.
НУИ “Проф. Веселин Стоянов”
гр.Русе, ул. ”Пирот” № 12
Национално училище по искуствата 
111.
СОУ “Васил Левски”
гр.Русе, ул. “Гео Милев” № 1
СОУ (І – ХІІ клас)
112.
СОУ “Йордан Йовков”
гр.Русе, бул. “Цар Освободител” № 117
СОУ
(І – ХІІ клас)
113.
СОУ “Христо Ботев”
гр.Русе, ул. “Александровска” № 3
СОУ
(І – ХІІ клас)
114.
СОУ “Възраждане”
гр.Русе, ул. “Студентска” № 2
СОУ  (І – ХІІ клас)
115.
СОУЕЕ  “Св. Константин-Кирил Философ”
 гр.Русе, ул.”Студентска” № 10
СОУ
(І – ХІІ клас)
116.
СОУПНЕ “Фридрих Шилер”
гр.Русе, ул. “Измайл” № 2
СОУ (І – ХІІ клас)
117.
СУ “Майор Атанас Узунов”
гр.Русе ,ул.“Проф.Д.Баларев” №1
Спортно училище
118.
РУ “Ангел Кънчев”
гр.Русе, ул. “Студентска” № 8
Висше учебно заведение
119.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (зем.колеж)
гр.Русе,
бул. “Цар Освободител” № 185
Висше учебно заведение
120.
Общежитие за средношколци
гр.Русе, бул. “Липник” № 117
Обслужващо звено
121.
“Студентски столове и общежития” ЕАД клон Русе
гр.Русе, ул.”Студентска” № 8а
Обслужващо звено