Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 159 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-84/25.10.2019г. и 94С-289-1#1/07.04.2020г.  от Златко Стефанов Еленски, упълномощен представител на Светослав Тодоров Динков, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе.  С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8, процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителните линии на застрояване разположени свободно на външната имотна граница към обслужващия път от югозапад, на по 4 метра от двете странични имотни граници и на 6 метра от дъното на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-62#1/01.04.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-62#2/03.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  • Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)