Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 159

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
ТРАНСФЕРИ
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§6102 Предоставени трансфери -24 000 лв.
§ 6201 Получени трансфери +93 007 лв.
Всичко трансфери +69 007 лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ +69 007 лв.

ІІ. ПРИХОДИ –МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Неданъчни приходи
§4610 Текущи дарения, помощи и др.безвъзмездно
получени суми от ЕС +163 752 лв.
§4620 Капиталови дарения, помощи и др.безвъзмездно
получени суми от ЕС +826 570 лв.
Всичко неданъчни приходи +990 322 лв.
ТРАНСФЕРИ
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§6102 Предоставени трансфери -142 624 лв.
§ 6202 Предоставени трансфери +14 702 лв.
Всичко трансфери -127 922 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ + 862 400 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +931 407 лв.

ІІІ. РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ –държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
§1020 Външни услуги СОУ „В.Левски” +1 800 лв.
§1030 Текущ ремонт СОУ „Хр.Ботев” -24 000 лв.
Всичко за дейност -22 200 лв.
Всичко разходи – държавни дейности -22 200 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§ 0101 Заплати на персонал зает по трудови правоотношения -42 018 лв.
§0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО -5 504 лв.
§0560 Здравно-осиг.вноски от работодателя -2 036 лв.
§0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя -890 лв.
§1013 Постелен инвентар и облекло -3 000 лв.
§1015 Материали +20 000 лв.
§1016 Вода, горива и енергия +10 000 лв.
§1091 Разходи за СБКО -1 290 лв.
Всичко за дейност -24 738 лв.

Дейност 619 Др.дейности по жилищното строителство, благоустройството
и регионалното развитие
§1030 Текущ ремонт
Партида „Текущи и аварийни ремонти на общински сгради” +24 738 лв.
Всичко за дейност +24 738 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички
§ 10 20 Външни услуги +1 700 лв.
Всичко за дейност +1 700 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§0202 Др.възнаграждения и плащания за персонала по извънтр. правоотн. +110 534 лв.
§0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО +9 380 лв,
§0560 Здравно-осиг.вноски от работодателя +6 338 лв.
§0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя +3 700 лв.
§1015 Материали +7 346 лв.
§1020 Външни услуги +19 144 лв.
§1052 Краткосрочни командировки в чужбина +14 317 лв.
§1098 Др.некласифицирани разходи +7 695 лв.
Всичко за дейност +178 454 лв.
Всичко разходи – общински дейности +180 154 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ТЕКУЩ БЮДЖЕТ +157 954 лв.

ІV. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища – държ. дейност
§5100 Основен ремонт СОУ «В.Левски»
Обект „Изграждане на аула и оборудването и за масови мероприятия от училищен и общоградски характер в СОУ „Васил Левски” – Русе” +91 207лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – държ. дейност дофинансирана с общ.приходи
§5100 Основен ремонт
Обект „Ремонт и укрепване покривна конструкция-СОУ-Хр.Ботев-Русе” -240 000 лв.

ФУНКЦИЯ „„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 619 Др.дейности по ЖС, благоустройството и рег.развитие
§5100 Основен ремонт
Обект „Музей „Баба Тонка”” +97 376 лв.
Всичко за дейност +97 376 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички – общ. дейност
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „Лекоатлетическа писта” -1 700 лв.
Всичко за дейност -1 700 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§5301 Придобиване на програмни продукти
– обект „Софтуер на критичната инфраструктура – MIS ETC 21„ +826 570 лв.
Всичко за дейност +826 570 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ +773 453 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +931 407 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)