Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 16Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.39, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 3 от Договор ДО1-929 от 26.10.2007г., сключен между Община Русе и Министерство на образованието и науката, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, БУЛСТАТ 000523972, за училище – преимуществен ползвател на движима вещ – частна общинска собственост – автобус „OTOYOL“, модел Е 2714 S 27+1 места, с рама №NMS085A000TP04539, двигател 8040455240218644, с регистрационен № Р 4732 КК.
  2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху  автобус „OTOYOL“, модел Е 2714 S 27+1 места, с рама №NMS085A000TP04539, двигател 8040455240218644, с регистрационен № Р 4732 КК, на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ“ – гр. Русе, БУЛСТАТ 000523972, за срок от 10 /десет/ години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)