Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 16 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

Допълва Списък №3 на общинските жилища за резервен жилищен фонд, като включва в него две точки, както следва:
т. №126. Алея „Трепетлика”, ПИ 63427.1.297 – АЧОС №7494
т. №127. Алея „Трепетлика”, ПИ 63427.1.297 – АЧОС №7495

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)