Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 16 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №60/22.05.1992 г. на Кмета на град Сливо поле за одобряване на кадастралния и регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, Общински съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 28 кв.м. по улична регулация от ПИ №501.907 – ул. „Райко Даскалов“, придаван към УПИ I-63 в кв. 7, съобразно предвижданията на ПУР, одобрен със Заповед №60/22.05.1992 г. на Кмета на град Сливо поле, за частна общинска собственост.

           2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 28 кв.м. по улична регулация от ПИ №501.907 – ул. „Райко Даскалов“, приобщен към УПИ I-63 в кв. 7 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, на Деан Валентинов Стайчев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 334,00 лева (триста тридесет и четири лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)