Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 160 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл. чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и заявления с вх. №№УТ-29-7/30.05.2023 г. и 94Н-2409-5#2/16.10.2023 г. от Неждет Арунов, чрез пълномощник Яна Райкова, Общински съвет – Русе реши:

 Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10889 до о.т. 10890 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2332 в квартал 1049, местност „Под левента“, гр. Русе както следва:

  • С ПУР се създава нова улична регулация за част от ПИ 63427.156.894, попадаща в новите строителни граници по ОУПО Русе, като продължение на съществуващата уличната ос на ул. „Лозарска“, от о.т. 10889 до нова о.т. 10920 /през нови 10917, 10918 и 10919/, с габарит 6.5м; Засягат се имотните граници на ПИ с идентификатори 63427.156.718, 63427.156.752, 63427.156.751, 63427.156.2334, 63427.156.750, 63427.156.749, 63427.156.658, 63427.156.660, 63427.156.678, 63427.156.679 и 63427.156.682, които подлежат на отчуждаване преди изграждане на улицата;
  • С ПР за ПИ с идентификатор 63427.156.2332 се образува нов УПИ VII-2332 по имотни граници, като части от имота се придават към улици с идентификатори 63427.156.894 и 63427.156.897, съответстващи на проектираната улична регулация;
  • С ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, разположено на улично-регулационната линия от юг, на 2м от регулационната линия на запад и на по 3м от двете странични регулационни линии;
  • За имота се определя устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съответстваща на ОУПО- Русе;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)