Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 160 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 20а, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет реши:

1. Приема общинската програма за закрила на детето за 2016 г. (приложение № 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Приложение № 1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 Г. НА ОБЩИНА РУСЕ