Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 160 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-10/17.02.2020г. от Елисавета Цанкова Маринова,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2 , процент на озеленяване – минимум 40% и височина на застрояването Н до 10 метра. Новото застрояване да се разположи свободно в имота на минимум 3 метра от външната граница на имота към обслужващия път от изток. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-35#2/04.03.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-35#1/02.03.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)