Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 160

РЕШЕНИЕ № 160

Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9, чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.3, ал.5, т.1, б.”з” ,”к” и ”м” от ЗДДС , чл.39 и чл.35, ал.5 и ал.6 от Закона за защита на животните, чл.10, ал.1 и чл.12, ал.1, т.2 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт , Общински съвет –Русе реши:

Приема изменение и допълнение в Наредба № 16 на ОбС Русе както следва:
І. В глава втора „Местни такси” , Раздел VІ „Такси за технически услуги”, чл.42 се прави следното изменение:
ал.1 се отменя и вместо нея се създава нова:

1. Издаване на скица:

 

1.1. За недвижим имот от действащи и недействащи планове- обикновена услуга- срок на изпълнение 7 дни от постъпване на искането -.

20,00 лв

1.2. За недвижим имот от действащи и недействащи планове – експресна услуга- срок на изпълнение 1 ден-

40,00 лв.

1.3. За линейни обекти – срок на изпълнение 7 дни от постъпване на искането

(формат А- 4) – 7лв/лист, (формат А-3)– 10 лв/лист

1.4. Изчертаване на скица на плотер- срок на изпълнение 7 дни от постъпване на искането-

2 лв/дм2

1.5. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или план за регулация на дискета- обикновена услуга- срок на изпълнение- 7 дни от постъпване на искането

25лв/ха

1.6. Предоставяне на информация в цифров вид от кадастрален или план за регулация – бърза услуга- срок на изпълнение 3 работни дни от постъпване на искането-

70лв/ха

2. Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа

 

2.1. Заверено черно-бяло копие А4

1,00лв.

2.2. Заверено черно-бяло копие А4 – двустранно

1,50лв.

2.3. Заверено черно-бяло копие А3

2,00лв.

2.4. Заверено цветно копие А4

5,0лв.

2.5. Заверено цветно копие А3

10,00лв.

2.6. Заверка на копие от документ , чертеж ,лист

1,00лв./бр

3. Предоставяне за ползване на материали и данни от държавния геодезически , картографски и кадастрален фонд – от Тарифа 14 на МРРБ:

 

3.1 За координати на гранични точки на УПИ-та

3 лв/точка

3.2 За координати и коти на геодезически основни точки

3 лв/точка

4. Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ – за един имот – 50,00 лв.

 

5. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца- срок на изпълнение до 3 дни от постъпване на искането-

5,00 лв. /бр.

6.Издаване на скица (виза):

 

6.1. Издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин на застрояване- обикновена услуга- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението-

30,00лв./ бр.

6.2. Издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин на застрояване- бърза услуга- срок за изпълнение 3 дни от постъпване на заявлението-

50 лв/бр.

6.3. Издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин на застрояване за комплексен проект- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението

70,00 лв. / бр.

6.4. Издаване на скица (виза) за площни обекти- обикновена услуга- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението-

50,00лв./ бр.

6.5. Издаване на скица (виза) за площни обекти- бърза услуга-срок за изпълнение 3дни от постъпване на заявлението

70,00 лв/бр.

6.7. Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове (визи за градоустройствени проекти)- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението-

50,00лв./ бр.

6.8. Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ- срок за изпълнение 10 дни от постъпване на искането –

25,00 лв./бр.

7. Оценка за съответствието, извършена от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на осн. чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ.

 

7.1. За жилищни и преобладаващо жилищни сгради (до 60% от РЗП)

 

7.1.1. РЗП до 1000кв.м – за водеща специалност – 180,00лв.; за всяка следваща – по 70,00лв.- обикновена услуга- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението.

остават

7.1.2. РЗП над 1000кв.м – за водеща специалност – 250,00лв.; за всяка следваща – по 100,00лв. – обикновена услуга- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението.

 

7.2. За обществено-обслужващи, производствени, смесени и други нежилищни обекти.

 

7.2.1. РЗП до 250кв.м – за водеща специалност – 180,00лв.; за всяка следваща – по 70,00лв.- обикновена услуга- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението.

 

7.2.2. РЗП над 250кв.м – за водеща специалност – 250,00лв.; за всяка следваща – по 100,00лв. – обикновена услуга- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението.

 

7.3. Външни инженерни линейни обекти – за линеен метър

0,40лв/м.л. но не по-малко от 150 лв.

7.4. Площни обекти

100% от таксата за одобряване на ИП, но не по-малко от 100лв.

7.4.Открити и закрити ел.разпределителни уредби

200 лв/обект

8.Геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради, инженерна инфраструктура (по чл.159, ал.3 от ЗУТ)

10лв./точка

8.1. Такса за удостоверение по чл. 52 ал. 5 от ЗКИР:

20 лв./бр

9. Издаване на разрешения за поставяне:

 

9.1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ- срок за изпълнение 15 дни от постъпване на заявлението-

50,00 лв./бр.

9.2.Издаване на разрешение за поставяне на автомивки и автосервизи по чл. 56 от ЗУТ – срок за изпълнение 15 дни от постъпване на заявлението-

150,00 лв./бр.

9.3.Издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения до 3 кв.м- обикновена услуга- срок за изпълнение 10 дни от постъпване на искането

10,00 лв./бр.

9.4.Издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения над 3 кв.м- обикновена услуга- срок за изпълнение 15 дни от постъпване на искането-

50,00лв./бр.

10. Издаване на разрешение за строеж:

 

10.1. Издаване на разрешение за строеж без проект (чл.147 ал.1 т.1 от ЗУТ със становище от ОЕСУТ)- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението-

40лв/бр

10.3. Издаване на разрешение за строеж без проект (чл.147 от ЗУТ без становище от ОЕСУТ)- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението-

20лв./бр.

10.4. Издаване разрешение за строеж по чл.147, ал.1, т.2 – инсталации, машини и съоръжения
А) за производствени цели
Б) за вътрешни сградни газови инсталации
В) за производствени цели в обществено обслужвани сгради

 

1000лв/обект
20лв/имот
150лв

10.5. Издаване на разрешение за строеж за нови жилищни и преобладаващо жилищни сгради (до 60% от РЗП)– І и ІІ зона

3лв/м2 РЗП

10.6. Издаване на разрешение за строеж за нови жилищни и преобладаващо жилищни сгради (до 60% от РЗП) – ІІІ-ІV-V зони

2лв/м2 РЗП

10.7. Издаване на разрешение за строеж за нови жилищни и преобладаващо жилищни сгради (до 60% от РЗП) – села и местности

1лв/м2 РЗП

10.8. Издаване на разрешение за строеж за нови нежилищни сгради – обществено-обслужващи сгради и съоръжения

4лв/м2 РЗП

10.9. Издаване на разрешение за строеж за нови нежилищни сгради – производствени сгради и съоръжения

1лв/м2РЗП

10.10. Издаване на разрешение за строеж за нови газстанции, бензиностанции, метанстанции, както и вътрешни преустройства, промяна предназначение, основни ремонти

1500лв./бр.
Комбинирани 2500лв.

10.11. Издаване на разрешение за строеж за нови базови, радиорелейни, комутационни станции, вътрешни преустройства, промяна предназначение, основни ремонти

1000 лв./станция

10.12. Издаване на разрешение за строеж за линейни обекти на инженерната инфраструктура-пътища и ЖП линии, от националната и общинска инфраструктура

5,00лв/м.л.

10.13. Издаване на разрешение за строеж за ВиК, ел., газопроводи, съобщителни и др.проводи

0,50 лв/м.л.

10.14. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти – паркинги, открити площадки , зелени площи, сметища, сгуроотвали и др

0,20лв/м2/площ

10.15. Издаване на разрешение за строеж за вътрешни преустройства, промяна предназначение, основни ремонти на всички видове строежи

50% от таксата по т.10

11.Вписване забележка към разрешение за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението

10 %от т.10

12. Презаверяване на разрешение за строеж- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението-

5 %от т.10

13. Издаване на акт за узаконяване- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението-

Таксата по т.10

14. Издаване на удостоверение:

 

14.1. Издаване на удостоверение за търпимост по § 16 от ЗУТ- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението-

50% от таксата по т.10

14.2. Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж по чл.181 от ЗУТ:

100 лв

14.3. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на заявлението

50,00 лв. / бр.

14.4. Издаване на удостоверение за сграда – паметник на културата – срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението

10,00 лв. / бр.

14.5. Удостоверение за идентично0ст на поземлен имот и квартал- срок за изпълнение 7 дни от постъпване на заявлението

20,00 лв. / бр.

14.6. Удостоверение за реално обособени части на сгради (чл. 202 от ЗУТ)- срок за изпълнение 14 дни от постъпване на искането-

20 лв/бр

15. Оценка на имотите по § 4 от ЗСПЗЗ- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на заявлението-

60 лв/бр

16. Разглеждане на ПУП (план за регулация и изменение на план за регулация от ОЕС):

 

16.1. за УПИ

70,00лв./бр УПИ.

16.2. Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер

15 лв/бр.

17. Попълване приложение по данъчни декларации- обикновена услуга- срок за изпълнение до 7 дни от постъпване на заявлението-

5,00 лв.

18. Установяване състоянието на строежи от комисия назначена от кмета на общината по искане на заинтересовани лица при условията на чл. 108, т. 3 от ЗМДТ- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на искането-

20,00лв/бр

19. Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи устройствени планове (ПРЗ, ИПРЗ,РУП):

 

19.1. За основно жилищно ниско застрояване за един поземлен имот – като срок за начало на процедурата – 14 дни от постъпване на искането

75,00лв.; за всеки следващ по 25,00лв., но не-повече от 300,00лв.

19.2. За основно жилищно средно и високо застрояване за един урегулиран поземлен урегулиран поземлен имот –

200,00лв.; за всеки следващ по 50,00лв., но не-повече от 500,00лв

19.3. За основно нежилищно застрояване за един имот до 500кв.м –

150,00лв.; за всеки следващ по 50,00лв., но не-повече от 500,00лв

19.4. За основно нежилищно застрояване за един имот над 501кв.м –

50лв/дка., но не по-малко от 200,00лв

19.5. За специализирани подробни устройствени планове (по чл.111 от ЗУТ)- до три имота – 200,00лв.; за всеки следващ по 50,00лв., но не-повече от 500,00лв.

до три имота – 200,00лв.; за всеки следващ по 50,00лв., но не-повече от 500,00лв.

20. Одобряване на комплексни инвестиционни проекти (чл. 150 от ЗУТ)- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на искането

30% увеличение спрямо основната такса за ПУП и инвестиционен проект

21. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни идейни, технически и работни проекти (ИИП, ТИП и РИП):

 

21.1. ТИП и РИП за жилищни сгради, включително гаражи, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба за жилищни нужди – ТИП и РИП, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ

0,05лв/м2 РЗП за всяка специалност, но не по-малко от 20.00 лв.

21.2. ТИП и РИП за нежилищни сгради, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба за нежилищни нужди, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ

0,10лв/м2 РЗП за всяка специалност, но не по-малко от 30.00 лв.

21.3. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни идейни проекти:

30% от съответната стойност за одобряване

21.4.Одобряване на проект за огради- срок за изпълнение 30 дни-

0,30лв/м.л., но не по-малко от 20лв

22. Одобряване на проект за рекламни съоръжения до 3 кв.м- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на искането

10,00 лв./бр.

23. Одобряване на проект за рекламни съоръжения над 3 кв.м- срок за изпълнение 30 дни от постъпване на искането

50,00лв./бр.

24.Одобряване на чертежи към разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ и във връзка с чл.147 ал.1 от ЗУТ- срок за изпълнение 15 дни от постъпване на искането –

20,00 лв./ специалност

25. Одобряване на проект за разполагане на маси за сезонно ползване пред съществуващи заведения за обществено хранене – срок за изпълнение 15 дни от постъпване на искането

25,00 лв. / проект.

26. Приемане на екзекутивна документация (чл. 175 ал. 1 от ЗУТ):

30% от съответната такса за одобряване на инвестиционни проекти

27. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване:

200% от таксата за одобряване

28. Презаверка на проекти с изтекъл едногодишен срок и одобряване на проекти по чл.145 ал.5 от ЗУТ:

50% от съотетната такса за одобряване

29. Съгласуване и одобряване на проекти за площни обекти- паркинги, открити площадки ,бензиностанции, метанстанции и газстанции, зелени площи, оранжерии, сметища, сгуроотвали и др. –

0,10лв/м2 площ, но не по-малко от 200лв.

29.1. Съгласуване и одобряване на проекти за пътища и ЖП линии

1,00 лв/м.л.

30.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:

 

30.1. За изменения и преустройство на сградни инсталации- срок за изпълнение 14 дни-

50лв/обект

30.2. Монтаж на машини и съоръжения, като и базови, радиорелейни и комутационни станции – срок за изпълнение 14 дни

50лв/специалност

30.3. Открити и закрити електроразпределителни уредби- срок за изпълнение 30 дни-
А) до 400 кVА
Б) от 401 до 800 кVА
В) над 800 кVА

 

100лв/обект
150лв/обект
200лв/обект

31. Одобряване и съгласуване на проекти за телефонни кабели, кабели средно и ниско напрежение, топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали, водопроводи и канали :

 

31.1. От 1 до 100 м- обикновена услуга- срок за изпълнение 14 дни-

60лв/проект

31.2. от 101 до 500 м- обикновена услуга- срок за изпълнение 14 дни-

150лв/проект

31.3. От 501 до 1000 м- обикновена услуга- срок за изпълнение 14 дни-

450лв/проект

31.4. Над 1000 м- обикновена услуга- срок за изпълнение 14 дни-

600лв/проект

32. Разглеждане и съгласуване на проекти за временна организация на движението, извън случаите по т.т. 21, 29, 30, 31, 33, 34 – обществени мероприятия и дейности на експлоатационните дружества:

 

32.1.Улица:

 

32.1.1. с дължина до 300 м- срок за изпълнение 14 дни-

90лв/проект

32.1.2. с дължина над 300 м- срок за изпълнение 14 дни-

180лв/проект

32.2. Кръстовища:

 

32.2.1. с площ до 200 кв.м – срок за изпълнение 14 дни-

90лв/проект

32.2.2. с площ над 200 кв.м- срок за изпълнение 14 дни-

180лв/преокт

33. Разглеждане и съгласуване на проекти за пречиствателни съоръжения за отпадни води- срок за изпълнение 14 дни-

180лв/проект

34. Съгласуване на проекти за сградни ВиК отклонения- срок за изпълнение 7 дни-

30лв/проект

35. Разглеждане и приемане на екзекутивни проекти по точки 30 – 35, както и преработка проекти по чл.154, ал.5 от ЗУТ- срок за изпълнение 7 дни-

30 % от основната такса.

36. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория

 

36.1 Частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски, и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.-

300,00 лв.

36.2. Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас-

200,00 лв.

36.3.Съоръжения към улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.–

50,00лв.

36.4. Жилищни и смесени сгради със средно застрояване (10-15м); сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители:

 

36.4.1 Жилищни сгради със средно застрояване до 2000 кв.м –

500,00лв.

36.4.2. Жилищни сгради със средно застрояване над 2000 кв.м –.

700,00лв.

36.4.3. Сградните отклонения на строежите от ІV категория

50лв/връзка

36.4.4. Сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия-ново строителство.

500лв.

36.4.5. Преустройство и промяна на предназначението на съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия –

300лв.

36.4.6. Сгради и съоръжения за обществено обслужване – административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения, както и базови, радиорелейни и комутационни станции и др.– ново строителство.

500лв

36.4.7. Преустройство на сгради и съоръжения за обществено обслужване – административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

 

– до 200 кв.м

200 лв.

– до 500 кв.м

300 лв.

– над 500 кв.м, включително базови, радиорелейни и комутационни станции

500 лв.

36.5.1. Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки- ново строителство –

500,00лв.

36.5.2. Преустройство на част от амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки –.

200,00лв.

36.6.1. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – ново строителство -.

700 лв.

36.6.2. Преустройство на производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях –

500 лв.

36.7. Паркове, градини и озеленени площи до 1 ха включително-

100,00лв.

36.8. Паркове за отдих над 1 ха, атракционни паркове, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа-

500,00лв

37. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, включително реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението:

 

37.1. Жилищни сгради с ниско застрояване (височина до 10 м), вилни сгради, с разгъната застроена площ до 100 кв.м –  

100,00лв

37.2. Жилищни сгради с ниско застрояване от 101кв.м до 1000кв.м, включително заведения с капацитет до 50 места за посетители –

300,00 лв.

37.3. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи V категория

50лв/връзка

37.4. Смесени сгради с ниско застрояване-.

350,00 лв.

37.5. Сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия-

300,00 лв.

37.6. Промяна на предназначението на сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия –

100,00лв.

37.7. Сгради и съоръжения за административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. до 100кв.м РЗП

250,00 лв

37.8. Сгради и съоръжения за административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. над 100кв.м РЗП

500,00лв

37.9. При преустройство и промяна на предназначението на сгради и съоръжения за административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. – до 100кв.м

200лв

37.10. При преустройство и промяна на предназначението на сгради и съоръжения за административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. – над 100кв.м –

400лв

37.11. Индивидуални гаражи или гаражи в гаражни групи- за всеки по

30,00 лв.

37.12. Паркинг-гаражи-

300лв

37.13. Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа –

200лв

37.14. Производствени сгради и съоръженията към тях с капацитет

до 10 работни места-400лв.; над 11 работни места-500лв.;

37.15. При преустройство и промяна на предназначението на производствени сгради и съоръженията към тях с капацитет

до 10 работни места-300лв.; над 11 работни места-400лв.;

37.16. Складови сгради

200лв/сграда

37.17.Допълващо застрояване, извън строежите по шеста категория от Наредба №1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи

50 лв.

38. При етапно въвеждане в експлоатация на част от сграда, когато останалата част е завършена в груб строеж се заплаща 80% от дължимата за цялата сграда такса. За въвеждане на останалата част от сградата – 20% от дължимата за цялостния обект такса. При етапно въвеждане в експлоатация на отделни сгради от обект – по 30% за всеки етап, като не се променя общата категория за обекта

 

 

 

ІІ. Глава втора, раздел ІІ, „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение” се допълва като се създава нова правна норма:
1. чл.24а “При ползване на търговски площи за пазари и тържища, както и при извършване на дейности по чл.24 от Наредба №16, върху събираните такси се начислява ДДС.”
2. Чл.25 „а” се отменя, вместо него се създава нов:
Чл.25 „а” /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на строителна площадка и строителни материали съгласно Плана за безопасност и здраве /ПБЗ/ се заплаща такса в лв./кв.м./месец както следва:

1. В първа зона
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица

 

3,00

5,00

7 ,00

2. Във втора зона
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица

 

2,50

4,50

6,00

3. В трета зона
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица

 

2,00

3,50

5,00

4.В четвърта зона и гр.Мартен
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица

 

1,50

2,50

3,00

5. В пета зона и селата в Община Русе
А) заемане само на тротоар или друга общинска площ
Б)затваряне частично на улица с оставаща лента минимум 3,5м за преминаване на МПС. При частично затваряне на улицата с ширина на лента за преминаване на МПС по-малка от 3,50 м. се заплаща такса по т. В.
В)Пълно затваряне на улица

 

0,50

2,00

2,5

/2/ Таксата по ал.1 се отнася за периода по първоначалния одобрен ПБЗ и се внася за срок от три месеца, преди подписването на обр.2 – откриване на строителната площадка. Следващите вноски се заплащат ежемесечно. При внасяне на преработка по ПБЗ с удължаване на срока по първоначалния ПБЗ или удължаване на първоначалния срок по ПБЗ, се заплаща двойна такса за срока на надвишението.

ІІІ. В глава втора , раздел ХІ „Други общински такси, определени със закон”

 1. В чл.53 ”в”, ал.2 се добавя ново изречение „Не се заплаща такса за куче, с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране.”
 2. Създава се нова ал.5 със следния текст: „Собственикът на животно-компаньон, който го отглежда с цел развъждане, регистриран по чл.137 от ЗВД, заплаща ежегодно такса в размер на 500 лв.”
 3. Ал.6 се отменя и вместо нея се създава нова ал.6 със следния текст: ”Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.”
 4. Създава се нова ал.7 със следния текст „Приходите от събраните такси по ал.1 и ал.5 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета”

ІV. В глава ТретаЦени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.59, ал.1, т. 44.1. “Цени за заплащане право на поставяне на РИЕ” се допълва и изменя, както следва:
1.1 Създава се нова буква “а” със следния текст:
“За големогабаритни РС от тип билборд – базова цена 20.00 лв./кв.м/месечно”
1.2. Буква “г” – “за реклама върху транспарантни ленти – 60.00 лв./месец” се променя, както следва:
“за реклама върху транспаранти ленти – 120.00 лв./месец”
1.3. Буква “з” “за фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и други, подвижни или на самостятелни стойки, разположени на общински площи /тревни пространства, тротоари/ – сумата 5.00 лв. до един кв.м/месечно; 60.00 лв./година, сумата да стане: 15.00 лв.
15.00 лв. до един кв.м/месечно”; отпада 60.00 лв./година
1.4. Буква “к” – “За светлинни РС /от собствен ел. източник/ на самостоятелни стойки, разположени на общински площи /тревни пространства, тротоари и др./ – 6,00 лв. до един кв.м/месечно; 72.00 лв./година” се променя, както следва:
“За светлинни РС /от собствен ел. източник/ на сомостоятелни стойки, тип “Сити лайт”, разположени на общински площи /тревни пространства, тротоари стълбове на ел. и контактната мрежа и др./ – 30.00 лв. кв.м/месечно.
1.5. Създава се нова буква “м” със следния текст:
За информационни РС, тип “Тотем” – 20.00 лв/кв.м месечно”
1.6. Създава се нова буква “н” със следния текст:
“За извършване на реклама чрез балони, дирижабли и други – 100.00 лв./ ден. 2. В чл.59, ал.1, т. 44.2. „ Цени за рекламни услуги” се допълва и изменя, както следва:

  1. Буква “а” “монтаж на 1 бр. винил върху билборд тип “Пиза” или друг тип с монтирани опъвателни устройства – 15.00 лв., цената се променя на 20.00 лв.
  2. Цените в буква “д” – “монтаж/демонтаж и смяна на рекламни съоръжения върху стълбове от електрическата и контактната мрежа
 1. до 1 кв.м – 8.00 лв.
 2. над 1 кв.м – 10.00 лв.

се променят, както следва:

 1. до 1 кв.м –- 12.00 лв./бр.
 2. над 1 кв.м – 18.00 лв./бр

2.3 В буква “е” – “монтаж и демонтаж на 1 бр. транспарант – 18.00 лв. , цената се променя на 25.00 лв./бр.
3. В чл.59, ал.1 се създава нова т.70 със следния текст:
„За депониране на хумус и пръст на площадката за съхранение на хумус и пръст / в ПИ 592, местност „Под ормана” / се заплаща цена в размер на 1.00 лв. за куб.метър.
70.1. Не се заплаща цена по т.70, когато хумусният пласт е отнет от общински земеделски земи и когато пръстта е изкопана от терени – общинска собственост.
70.2 Предоставяне използването на хумуса може да стане с разрешение на Кмета на Община Русе и след заплащане на цена в размер на 1.00 лв за куб.метър.”
4. Създава се нов чл.59а:
Чл.59а „Върху всички цени на рекламни услуги се начислява ДДС”
V. Новите такси влизат в сила от 01.07.2008 г.
VІ. Променя чл.59, ал.1, т.66.4, както следва: Когато помещения в училищата се ползват от външни групи, определените цени по т.1, 2 и 3 се увеличават два пъти.