Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 161 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.  4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 20, ал. 2 и ал. 3 Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, Общински съвет – Русе реши: 

  1. Създава работна група в състав:

Представители на лечебни заведения:

  1. д-р Светослав  Дачев – управител  на СБАЛПФЗС „Д-р Граматиков“
  2. д-р Камен  Кожухаров – управител на Комплексен онкологичен център

Представители на общинска администрация Русе :

  1. Зам.- кмет по социални дейности, здравеопазване и транспорт;
  2. Директор дирекция „Социални и здравни дейности“;
  3. Директор дирекция „Финансово –стопански дейности“
  4. Началник отдел „Здравни дейности“;
  5. Юрисконсулт отдел ПНО ;
  6. Иван Иванов – представител на дирекция „Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации“;

Общински съветници: 

7.  Алисе Муртезова

8. Росица Кръстева

9. Петя Кашукеева

10. Семра Джиниева

  • Възлага на работната група да предложи размера и условията за финансиране на дейности, насочени към превенция и ранна диагностика на заболяването Сънна апнея; онко-заболявания на лица, с нисък социален статус и „Скринингова кампания за ранно откриване на колорекален карцином чрез неинвазивни методи, съпътствана с информационна кампания“ от бюджета на община Русе за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)