Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 161 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 1 и 3 и 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2010-2015 г.), за планиране и разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., съгласно Приложение 1 – неразделна част от решението.
2. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.), съгласно Приложение 2 – неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!