Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 161 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-17/27.02.2020г. от Людмил Любенов Атанасов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/. Планът за застрояване да предвиди ситуирането на нова жилищна сграда с височина Н до 10 метра, свободно разположена в имота на 5 метра от дъното му и с дълбочина на застрояването до 16 метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-47#2/24.03.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-47#1/12.03.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)