Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 161

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 238 / 17.12.2003 г., Общинският съвет реши:

1. Приема Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г., съгласно Приложение.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)