Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 161

РЕШЕНИЕ № 161
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Приема следните промени в „ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ” на Наредба № 14 на ОбС – Русе:
1. В Чл. 12, ал. /1/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта, а крайната цена, която следва да заплаща ученика/студент да не надвишава 8 лв.
2. В чл.12 се създава нова ал.4: Право на пътуване с допълнително намелие за 30 пътувания имат лицата, получаващи пенсия, които имат навършени 75 години, като общината заплаща по 10,30 лв. на месец, а крайната цена на картата за пенсионера да не надвишава 2,50 лв.
2. В Чл.13:
2.1. ал. /1/ се отменя
2.2. ал./2/ става ал./1/ със следния текст: „ право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”
2.3. ал./3/ става ал. /2/
2.4. ал./4/ се отменя
3. В Чл.14:
3.1. ал./1/ се отменя
3.2. ал./2/ става ал./1/ със следния текст: „ право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат инвалидите 1-ва и 2-ра група инвалидност и техните придружители, когато в съответния документ за инвалидност е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”
3.3. ал./3/ става ал./2/ със следния текст: „ Лицата по ал.1, отговарящи на условията по чл. 13, ал. /1/, ползват правата на тези по чл. 13.”
3.4. ал./4/ се отменя
4. Чл. 15 става със следния текст „ Абонаментните карти по чл.12 и чл. 13 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права.”
5. Чл. 16 става със следния текст „ Абонаментните карти по чл.14 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на талон за лица с увреждания, издаден от „Градски транспорт” ЕООД.