Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 162 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.  1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общински съвет – Русе реши:

В точка 4 от диспозитива на Решението, в подточка 6 вместо „ЗАХАРИ ЦВЕТЕЛИНОВ СИМЕОНОВ – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе“,  да се чете  „КРИСТИЯНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе“.

В останалата си част Решение № 7 прието с протокол № 2 от 05.12.2023г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 7, прието с протокол №2 от 05.12.2023г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)