Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 162 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за обект „Модернизиране на Градски стадион Русе: изграждане на електрически мрежи и осветление; изграждане на поливна инсталация; ремонт на дренажна инсталация“ и одобрява проекта за „Модернизиране на Градски стадион – Русе: изграждане на електрически мрежи и осветление; изграждане на поливна инсталация; ремонт на дренажна инсталация“, находящ се в УПИ I-5095, кв.418, част от спортен комплекс „Ялта“, гр. Русе, описан в АОС № 6205/31.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)