Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 162 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-16/27.02.2020г. от Людмил Любенов Атанасов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе.    С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. ПЗ да се изработи при ограничения за линиите на застрояване определящи ситуирането на новопроектираната вилна сграда с височина Н до 7 метра свободно в имота на минимум 4 метра от външната граница на имота към обслужващия път от север, на по 4 метра от двете странични граници на имота и на 6 метра от дъното му. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-48#2/17.03.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-48#1/12.03.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)