Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 162

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във вр.с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238/ 17.12.2003 г. на Министерски съвет, изм. и доп. с ПМС №368/29.12.2011 г., и във връзка с Решение №45/19.01.2012 г., прието с Протокол №5 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Приема изменение и допълнение в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища и държавни училища на територията на Община Русе, както следва :
§ 1. Чл. 4, ал.2 придобива следната редакция:
„За дете от държавно училище– мерките в Раздел V, т. 2 от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година на Община Русе” .
§ 2. Чл. 15, ал. 2 придобива следната редакция :
„Мерките по чл. 7, т.2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав и е обявен за “Най-добър”, “Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта.
1. на международно равнище – до 50% от минималната работна заплата;
2. на национално равнище – до 30% от минималната работна заплата;
3. на регионално равнище – до 20% от минималната работна заплата;
4. на общинско равнище – до 15% от минималната работна заплата”
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т.3 след думата „състезание” се добавят думите „и отговаря на изискванията за съответна възраст и категория”.
2. В ал. 3 думите „в размер 50 на сто от минималната работна заплата за страната” се заменят с „ в размер 135 лв.”.

§ 4. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1 думите „отдел „Образование” се заменят с „отдел „Образование, младежки дейности и спорт”;
2. В т. 4 думите „Началник отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности” се заменят с „Директор на Ученическа спортна школа”.

§ 5. Навсякъде в Правилника думите „специалната закрила” и „специална закрила” се заменят съответно със „закрилата” и „закрила”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)