Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 163 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-10/23.02.16 от Светлана Кънчева Колева, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе.
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земята в рамките на срок от 1 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)