Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 163 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т.1 и т.2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Анатоли Станев, Галин Григоров, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Светлозар Симеонов, Станимир Станчев по точка 1 и точка 2 от дневния ред да гласуват „ЗА“  на Общото събрание, което ще се проведе на 04.04.2024 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)