Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 163 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-68/13.11.2019 г.  и №30-7967-1/30.03.2020 г. от  „Ив транс 09“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  захранващ водопровод и кабел НН  до имот с идентификатор 63427.43.23 в м. „Кадишева нива“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.146.190, 63427.95.17 и  63427.43.17 – общинска публична собственост, по първи вариант на трасе.     

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)