Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 164 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№№30-5764-4/15.02.16 и УТ-27-5/29.01.16 от „Теленор България (Космо България Мобайл)“ ЕАД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе, в местността „Вехтите лозя“;
2. Разрешава изработване план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе, в местността „Вехтите лозя“.
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земята в рамките на срок от 1 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)