Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 164 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т . 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл.70, ал.1 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:

            ОдобряваГодишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 г. на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе 2021-2027 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)