Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 164 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира временна комисия в състав: Председател – Наталия Кръстева и членове: Бедрос Пехливанян, Биляна Кирова, Тодор Койнов, Иво Пазарджиев, Елеонора Николова, Митко Кунчев, Веселин Велчев, Дауд Ибрям.
  2. Временната комисия се създава със следната задача:  Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. За изпълнение на задачата се определя срок един месец от създаването на временната комисия.
  3. При изпълнение на поставената задача, комисията провеждазаседания, свикани от нейния председател.  Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове.
  4. След изпълнение на поставената задача, временната комисия да изготви и внесе отчет и предложение до Общински съвет – Русе, след което да бъде прекратена дейността й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)