Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 164

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 691, прието с Протокол № 34/12.11.2009 г. в частта „ЧЛЕНОВЕ”, както следва:
Членове:
1. Бедрос Пехливанян – Общински съвет – Русе
2. Доц. д-р Тодорка Стефанова – Декан на факултет “Обществено здраве и здравни грижи” на Русенски университет “Ангел Кънчев”
3. Елка Симеонова – Началник отдел “Инспектиране и организационно – методическа дейност” към Регионален инспекторат по образование – Русе
4. Д-р Никола Събев – Заместник-директор на Регионална здравна инспекция – Русе
5. Д-р Димитър Граматиков – Управител на Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични заболявания – Русе
6. Д-р Станислав Иванов – Началник на Отделение за лечение на зависимости в Център за психично здраве – Русе
7. Ирена Петрова – Директор на дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Русе
8. Спасимир Димитров – Директор на дирекция “Обществен ред и сигурност” в Община Русе
9. Александър Иванов – Съдия в Окръжен съд – Русе
10. Петър Тодоров – И.ф.з. Началник на Териториално звено “Борба с организираната престъпност” – Русе
11. д-р Николина Ангелова – зам.-декан на факултет “Обществено здраве и здравни грижи” на Русенски университет “Ангел Кънчев”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)