Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 165 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 и 3 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:

 1. Избира временна комисия в състав: председател Елеонора Николова и членове: Наталия Кръстева, Елка Симеонова, Деница Иванова, Биляна Кирова, Асен Даскалов, Росица Георгиева, Айдоан Джелил, Деана Тонева и Делян Саманджиев.
 2. В срок до 30.08.2020г. временната комисия следва:
  1. Да изготви и публикува обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, което да съдържа информация за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане; 
  1. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, да прецени дали желаещите да бъдат съдебни заседатели отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това и да изготви доклад съгласно изискването на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ;
  1. Да публикува на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
  1.  Да изслуша всеки от допуснатите кандидати в публично заседание и да състави доклад за протичането на изслушването, който да се предостави на общинския съвет и да се публикува на интернет страницата му в 7-дневен срок преди гласуването на предложението по т. 1.5.
  1. Да изготви предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.
 3. При своята работа комисията да спазва правилата на чл. 67- 69 от ЗСВ и действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)