Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 166 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, Протокол № 1 от 19.12.2023г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-2897/05.09.2023г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Обявява придаваем терен с площ от 6,5 кв.м.  по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 63427.2.2287 – улица „Родина“, по КККР на град Русе, община Русе, целият с площ от 7 421 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, придавани към поземлен имот с идентификатор 63427.2.2393 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ I-2393, в кв. 803  по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

2. Да се продаде общинска част, представляваща придаваем терен от 6,5 кв.м по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 63427.2.2287 – улица „Родина“, гр. Русе, община Русе, към поземлен имот с идентификатор 63427.2.2393, собственост на Алиме Палабуйкова и Имре Палабуйков, за прилагане на одобрената регулация и образуване на УПИ I-2393, кв. 803 по плана на град Русе, на стойност 1 479,47 лева (хиляда четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.

3. Да се придобият 0,9 кв.м от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2393 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, бул. „Родина“ №24, целият с площ от 380 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), собственост на Алиме Палабуйкова и Имре Палабуйков, които да се приобщят към общински поземлен имот с идентификатор № 63427.2.2287 – улица „Родина“, на стойност 245,83 лева (двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки), без дължими данъци и такси.

4. Да се придобият 2,2 кв.м от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2393 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, бул. „Родина“ №24, целият с площ от 380 кв.м, трайно предназначение на територията:

Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), собственост на Алиме Палабуйкова и Имре Палабуйков, които да се приобщят към общински поземлен имот с идентификатор № 63427.2.2420 – улица „Панагюрище“, на стойност 600,91 лева (шестстотин лева деветдесет и една стотинки), без дължими данъци и такси.

Съобразно правилата на ЗОС и данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти, при условията на чл. 103, ал. 1 и чл. 104 от ЗЗД, Алиме Палабуйкова и Имре Палабуйков да заплатят на Община Русе цена в размер на 632,73 лв. (шестстотин тридесет и два лева и седемдесет и три стотинки) плюс дължимите данъци и такси.

5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)