Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 166 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 6  и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение № 66, прието с Протокол № 5/10.02.2020 год. на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от                       90 000 лв. с ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2020 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез дейностите, описани в Писмо с вх. № 36-173-1/26.02.2020г. на Община Русе.

2. Средствата по т. 1 да се осигурят от резерва на Община Русе.

3. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителя ползи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)